PRETRAGA SAJTA: RSS

Vaš predmet u SuduPribavljanje obaveštenja o toku postupka po podnetim predlozima i inicijativama vrši se u pisarnici  Suda, svakog radnog dana, u vremenu od 9 do 14 časova.

Uvid u spise predmeta i prepis spisa vrši se na pismeni zahtev stranke, u pisarnici Suda, u prisustvu šefa pisarnice i u vreme koje odredi sekretar Suda.

 

Od 26. marta 2012. godine omogućen je uvid u stanje predmeta Ustavnog suda putem interneta.

Uvid u stanje predmeta može se izvršiti na sledećoj adresi:

Status predmeta

Za uvid u stanje predmeta neophodno je da znate broj predmeta (npr. Už-1367/2011), datum prijema predmeta u sud, JMBG broj (ukoliko je podnosilac ustavne žalbe fizičko lice), odnosno PIb broj (ukoliko je podnosilac pravno lice).

Pomoću ovog servisa, svi građani i pravna lica, koja su podnela ustavne žalbe Ustavnom sudu mogu na jednostavan način i brzo da se informišu o predmetu.

Uputstvo za korisćenje servisa za uvid u status predmeta

 

Kontakt osoba:
Marijana Stojadinović, šef pisarnice
Tel: 285 5329


• Na vrh stranice