PRETRAGA SAJTA: RSS

Saopštenje sa 6. sednice Ustavnog suda, održane 18. maja 2023. godine, kojom je predsedavala Snežana Marković, predsednica Ustavnog suda


četvrtak, 18. maj 2023

Ustavni sud je na 6. sednici odlučio o 4 predmeta

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 210. stav 1. tač. 2) i 3) i stav 3, člana 212. stav 1. u delu koji glasi: „i 3)“ i stav 2. i člana 213. st. 1. i 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 25/19). Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba člana 206. navedenog Zakona. (predmet IUz-106/2019)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da odredbe člana 31. tačka 2. u delu koji glasi: „po koeficijentu 1,00“, tačka 3. podtačka (1) u delu koji glasi: „po koeficijentu 3,66“, podtačka (2) u delu koji glasi: „po koeficijentu 1,17“, podtačka (3) u delu koji glasi: „po koeficijentu 1,786“, tačka 4. podtačka (1) u delu koji glasi: „po koeficijentu 135,5“, podtačka (2) u delu koji glasi: „po koeficijentu 240,15“, podtačka (3) u delu koji glasi: „po koeficijentu 3,66“ Odluke o održavanju čistoće na teritoriji opštine Pećinci („Službeni list opština Srema“, br. 21/14, 42/16, 18/18, 40/20 i 20/22), nisu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti Odluke o izmeni i dopuni Odluke o održavanju čistoće na teritoriji opštine Pećinci („Službeni list opština Srema“, broj 40/20). (predmet IUo-84/2021)

- utvrdio da odluke Upravnog odbora Advokatske komore Beograda broj 4235/2022 od 7. juna 2022. godine, broj 5268/2022 od 4. jula 2022. godine i broj 5945/2022 od 15. jula 2022. godine, nisu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. (predmet IUo-74/2022)

- utvrdio da odredbe člana 15. alineja 1. u delu koji glasi: „se“ i „nalaze na udaljenosti koja ne može biti manja od 15m od stambenih objekata, a od 3 do 5m od međne linije, kao i da“ i alineja 3. u delu koji glasi: „ , a postavljene na udaljenosti koja ne može biti manja od 15m od stambenih objekata, a od 3 do 5m od međne linije“ Odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“, broj 34/19) nisu u saglasnosti sa zakonom. Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu zakonitosti odredbe člana 15. alineja 2. navedene Odluke. Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja radnji preduzetih na osnovu osporenih odredaba člana 15. al. 1. do 3. navedene Odluke. (predmet IUo-93/2022)


• Na vrh stranice