PRETRAGA SAJTA: RSS

Saopštenje sa 17. sednice Ustavnog suda, održane 3. decembra 2020. godine, kojom je predsedavala Snežana Marković, predsednica Ustavnog suda


četvrtak, 03. decembar 2020

Ustavni sud je na 17. sednici odlučio o 3 predmeta

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- utvrdio da odredbe člana 17. stav 2. i člana 18. st. 2, 4. i 6. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS“, br. 113/17 i 50/18) nisu u saglasnosti sa Ustavom. Sud je odbio predlog za utvrđivanje neustavnosti i nesaglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom odredaba člana 13, člana 17. st. 1. i 3-9, člana 18. st. 1, 3, 5, 7, 8. i 9, člana 20. i člana 54. stav 2. navedenog Zakona i odredbe člana 12. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS“, broj 50/18). Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata preduzetih na osnovu osporenih odredaba Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Sud je odložio objavljivanje navedene Odluke u „Službenom glasniku Republike Srbije“ za šest meseci od dana njenog donošenja. (predmet IUz-216/2018)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da odredbe člana 1. stav 1. u delu koji glasi: „disciplinska odgovornost i“, odeljak 10. u delu naslova koji glasi: „Disciplinska odgovornost i“, pododeljak sa naslovom „a) Disciplinska odgovornost“ i odredbe čl. 97, 98, 101. i 102. Statuta Advokatske komore Vojvodine („Službeni list APV“, br. 36/12, 23/13, 52/15, 50/17, 22/19 i 44/20), nisu u saglasnosti sa zakonom. Sud je utvrdio da odredbe 22.5.13, 33.1.2. i 33.2.2. Kodeksa profesionalne etike advokata („Službeni glasnik RS“, broj 27/12), nisu u saglasnosti sa Ustavom. Sud je obustavio postupak za ocenu zakonitosti odredaba čl. 99 i 100. Statuta Advokatske komore Vojvodine („Službeni list APV“, br. 36/12, 23/13, 52/15 i 50/17). (predmet IUo-213/2019)

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- odbacio iz procesnih razloga ustavnu žalbu u predmetu Už-1825/2017


• Na vrh stranice