PRETRAGA SAJTA: RSS

Saopštenje sa 7. sednice Ustavnog suda, održane 16. marta 2017. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda


četvrtak, 16. mart 2017

Ustavni sud je na 7. sednici odlučio o 3 predmeta

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 5. st. 3. i 4. Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 26/01, 54/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 i 47/13). (predmet IUz-155/2014)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da odredba člana 4. stav 1. u delu koji glasi: „Držanje više od dva psa ili dve mačke dozvoljeno je ukoliko vlasnik odnosno držalac pribavi akt nadležnog organa o ispunjenosti uslova, u skladu sa zakonom.“ Odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“, br. 21/10 i 6/14), nije u saglasnosti sa zakonom. (predmet IUo-257/2015)

- utvrdio da odredba člana 1. stav 3. Odluke o ostvarivanju prava na povlašćen prevoz u javnom gradskom i prigradskom saobraćaju učenika i zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i ustanovama kulture („Opštinski službeni glasnik opštine Jagodina“, broj 2/05), nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. (predmet IUo-63/2016)


• Na vrh stranice