PRETRAGA SAJTA: RSS

Saopštenje sa sednice Ustavnog suda o većanju i glasanju


sreda, 21. april 2010

       Ustavni sud Srbije na današnjoj sednici o većanju i glasanju kojom je predsedavala dr Bosa Nenadić, predsednica USS koja je bila i sudija izvestilac u ovom predmetu, jednoglasno je utvrdio da odredbe člana 47. Zakona o lokalnim izborima („ Sl. Glasnik RS" broj 129/07) nisu u saglasnosti sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorima, odredbe  člana 43. nesaglasne su  sa Ustavom dok je  postupak za ocenu ustavnosti člana 18. istog Zakona  obustavljen.
            Članom 47.
Zakona pored ostalog, propisano je da „ Podnosilac izborne liste i kandidat za odbornika, odnosno odbornik,  mogu zaključiti ugovor kojim će regulisati međusobne odnose i predvideti pravo podnosioca izborne liste da,  u ime odbornika, podnese ostavku na funkciju odbornika u skupštini jedinice lokalne samouprave ", odnosno uveden je institut blanko ostavke. Ugovorom koji za predmet ima raspolaganje odborničkim mandatom, zakonodavac na posredan način menja Ustavom opredeljenu prirodu predstavničkog mandata i faktički uvodi „prikriveni" imperativni mandat odbornika u odnosu na političku stranku ili drugog ovlašćenog predlagača  na čijoj je listi kandidovan, ocenio je Ustavni sud.  Mandat kao javnopravni odnos između birača i predstavnika, smatra USS, ne može biti predmet ugovora  između kandidata za odbornika (odbornika) i nosioca izborne liste. Funkcija odbornika,  kao i druga javna funkcija, ocenjuje Sud može uvek prestati voljim njenog nosioca ali ta volja mora da odgovara stvarnoj volji odbornika i da bude slobodno izražena. U situaciji kada podnosilac izborne liste samostalno odlučuje da li će i kada „ aktivirati" unapred potpisanu blanko ostavku, Sud smatra  da takva ostavka ne predstavlja čin slobodne volje odbornika.
             Na osnovu osporene  odredbe, politička stranka može  „neposlušnog" odbornika da zameni drugim , promeni sastav skupštine i utiče  na odlučivanje u skupštini lokalne samouprave. Dovođenjem političkih stranaka u pravnu poziciju da raspolažu mandatima odbornika,  stvara se  mogućnost da stranke,  suprotno Ustavu, vlast na lokalnom nivou potčine sebi, preuzmu ulogu biračkog tela i prisvoje suverenost od građana. Odredbe čl. 47. Zakona po oceni Suda, ograničavaju pravo građanina da bude biran što jamči Ustav (čl 52), Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima( čl. 25. tačka b) i Protokol broj 1 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (čl. 3). Pravo građanina da bude biran po shvatanju US, podrazumeva i pravo na zadržavanje i nesmetano uživanje odborničkog mandata u periodu na koji je izabran i garantovanu zaštitu od samovoljnog oduzimanja odnosno prestanka mandata.
               Donoseći konačnu odluku u  ovom predmetu USS je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnog akta ili radnje koja je preduzeta na osnovu odredaba člana 47. Zakona.
               Ustavni sud je utvrdio da je sa Ustavom nesaglasan i član 43. istog Zakona, za koji je samostalno pokrenuo postupak ocene  ustavnosti nalazeći da su njegove odredbe u logičkoj i sistemskoj vezi sa odredbama napred navedenog člana 47. Iz sadržine čl. 43 proizilazi da podnosilac izborne liste, nakon utvrđivanja rezultata izbora, dobijene mandate dodeljuje kandidatima sa liste po sopstvenom izboru a ne po redosledu koji je kandidat zauzimao na izbornoj listi. Time se, smatra Sud, uvodi svojevrstan oblik posrednih izbora na lokalnom nivou a  podnosioci izbornih lista se  posle glasanja, javljaju kao „posrednici" između birača i njihovih predstavnika . Ustavom je izričito utvrđeno da su građani nosioci suvereniteta, da se ne može prisvojiti suverenost od građana, da građani raspolažu pravom da biraju i da to čine na neposrednim izborima, te se prema shvatanju Suda, svojstvo odbornika saglasno Ustavu može steći jedino neposrednim  izborom od strane građana.
             Sud je obustavio postupak za ocenu ustavnosti odredaba člana 18. jer je ocenio da je  zakonodavac propisujući uslove potrebne za utvrđivanje i proglašenje izborne liste, postupio u skladu sa svojim ustavnim ovlašćenjima i to pitanje uredio na jedinstven način za sve birače.  

                                                                                                      Marija Petrić,

                                                                                          Savetnik za odnose sa javnošću


• Na vrh stranice