PRETRAGA SAJTA: RSS

Odluka o službenoj odeći sudija Ustavnog suda


Ustavni sud, na osnovu člana 7. i člana 27. stav 2.  tačka 1. Poslovnika o radu Ustavnog suda („Službeni glasnik RS“, broj 103/2013), na sednici održanoj 19. decembra 2013. godine, doneo je

 

 

O D L U K U

o službenoj odeći sudija Ustavnog suda

 

Član 1.

 

            Ovom odlukom uređuju se izgled i način korišćenja službene odeće sudija Ustavnog suda.

 

Član 2.

 

            Službena odeća sudija Ustavnog suda je toga.

            Toga je dugačka, sa dugim rukavima, tamno plave boje, sa detaljima plave boje i ukrasnom trakom zlatno žute boje.

         Predsednik Ustavnog suda preko službene odeće nosi pozlaćenu kolajnu, sa medaljonom na kome je grb Republike Srbije, ispod koga je natpis „USTAVNI SUD“.

            Izgled službene odeće sudija Ustavnog suda i kolajne predsednika Ustavnog suda prikazan je na crtežima 1 i 2 koji čine sastavni deo ove odluke.

 

Član 3.

 

            Sudije Ustavnog suda nose službenu odeću na sednicama Ustavnog suda u kojima učestvuje javnost.

 

Član 4.

 

            Službena odeća sudija Ustavnog suda čuva se i odlaže u posebnoj prostoriji u  Ustavnom sudu.

            O održavanju službene odeće sudija Ustavnog suda (popravke, hemijsko čišćenje, obnavljanje, šivenje) stara se lice koje odredi sekretar Ustavnog suda.

            Troškovi održavanja službene odeće sudija Ustavnog suda padaju na teret budžetskih sredstava Ustavnog suda.

 

Član 5.

 

           Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o službenoj odeći sudija Ustavnog suda („Službeni glasnik RS“, broj 8/2009).

  

Član 6.

 

            Ova odluka  stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Ustavnog suda.

 

 

PREDSEDNIK

USTAVNOG SUDA 

dr Dragiša B. Slijepčević, s.r.

 


• Na vrh stranice