PRETRAGA SAJTA: RSS

Prethodni postupak                Postupak pred Ustavnim sudom sastoji se od prethodnog postupka, u kome se proverava da li postoje procesne pretpostavke i drugi uslovi za vođenje postupka i odlučivanje, razmatranja i odlučivanja, kojim se meritorno okončava ustavni spor. U prethodnom postupku Ustavni sud od učesnika u postupku i drugih lica, prikuplja podatke, obaveštenja, mišljenja i dokaze, te obavlja druge radnje koje su od značaja za raspravljanje i odlučivanje na sednici Ustavnog suda, a naročito: da li je Ustavni sud nadležan za odlučivanje; da li je predlog podnet od ovlašćenog predlagača, odnosno da li su predlog, inicijativa ili ustavna žalba potpuni i razumljivi; da li su dostavljeni potrebni prilozi i pribavljena potrebna obaveštenja i dokumenta; da li su ispunjene i druge procesne pretpostavke za vođenje postupka. Prethodni postupak vodi sudija izvestilac, kome u vođenju postupka i preduzimanju radnji pomaže obrađivač predmeta.

                Podnesci upućeni Ustavnom sudu predaju se preko pošte ili neposredno Ustavnom sudu i moraju biti potpisani, a ne mogu se izjaviti usmeno na zapisnik kod Ustavnog suda. Ustavna žalba, predlog, inicijativa, odnosno drugi podnesak smatra se podnetim onog dana kada je predat Ustavnom sudu, odnosno, ako je upućen preko pošte preporučeno, dan predaje pošti smatra se kao dan predaje Ustavnom sudu. Takođe, elektronska pošta, pismena dostavljena telefaksom i telegrami upućeni Ustavnom sudu, ne smatraju se podnescima kojima se pokreće postupak, odnosno inicira pokretanje postupka pred Ustavnim sudom. Svi podnesci upućeni Ustavnom sudu primaju se i evidentiraju u pisarnici.

              Na zahtev Ustavnog suda, odgovor na predlog, inicijativu i rešenje o pokretanju postupka za ocenjivanje ustavnosti, odnosno zakonitosti opšteg akta, daje donosilac tog akta, odnosno organ koga on ovlasti. Ustavni sud može, povodom inicijative za ocenu ustavnosti zakona, odnosno ustavnosti ili zakonitosti drugog opšteg akta koji donosi Narodna skupština, kao i inicijative za ocenu ustavnosti statuta autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, pre pokretanja postupka, a polazeći od složenosti predmeta i njegovog značaja, da zatraži mišljenje od Narodne skupštine, odnosno skupštine autonomne pokrajine, odnosno skupštine jedinice lokalne samouprave. Kada su predlog, ustavna žalba, zahtev ili drugi akt kojim se pokreće postupak pred Ustavnim sudom, odnosno inicijativa, nerazumljivi, nepotpuni, ne sadrže podatke neophodne za vođenje postupka ili imaju druge nedostatke koji onemogućavaju postupanje u predmetu, Sud će od podnosioca zatražiti da, u roku od 15 dana, otkloni nedostatke i upozoriće ga na posledice propuštanja utvrđene Zakonom. Ako nedostatak bude otklonjen u ostavljenom roku, smatraće se da je akt podnet Ustavnom sudu onog dana kada je prvi put bio podnet.

              U prethodnom postupku moguće je da Ustavni sud odbaci predlog, inicijativu, ustavnu žalbu, zahtev, odnosno drugi akt kojim se pokreće postupak. Sud će odbaciti neki od navedenih podnesaka: 1) kad Ustavni sud utvrdi da nije nadležan za odlučivanje; 2) ako podnesak nije podnet u određenom roku; 3) kad u ostavljenom roku podnosilac nije otklonio nedostatke koji onemogućavaju postupanje; 4) kada za vođenje postupka i odlučivanje ne postoje druge pretpostavke utvrđene zakonom (npr. kada je predlog povučen, a Ustavni sud ne nađe osnova da sam nastavi postupak, kada je donosilac opšteg akta čija se ocena ustavnosti i zakonitosti traži, prestao da postoji, kada podnosilac inicijative odustane i td.). O odbacivanju akta kojim se pokreće postupak Ustavni sud odlučuje rešenjem, odnosno zaključkom.


• Na vrh stranice