PRETRAGA SAJTA: RSS

Stalna radna tela Suda


 Ustavni sud obrazuje komisije i odbore kao stalna radna tela. 

              Stalne komisije

             Stalne komisije Ustavnog suda su: Redakciona komisija, Komisija za praćenje ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti i Komisija za organizaciona i finansijska pitanja. Stalne komisije Ustavnog suda imaju predsednika i tri člana koji se biraju iz reda sudija Ustavnog suda na vreme od tri godine, i po isteku tog vremena mogu biti ponovo birani.

             Osnovna nadležnost Redakcione komisije je utvrđivanje konačnog teksta meritornih odluka Suda, odluka koje se objavljuju u službenim glasilima, a po zaključku Ustavnog suda i drugih akata koje donosi Sud. Takođe, Redakciona komisija predlaže Sudu preispitivanje akata Suda pre njihovog otpravljanja iz Suda, kada oceni da za to postoje razlozi i razmatra pitanja u vezi sa metodologijom izrade akata Suda, kao i izdavanjem biltena i drugih publikacija Suda.

              Komisija za praćenje ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti prati i proučava propise, kao i pitanja i pojave od interesa za ostvarivanje i zaštitu ustavnosti i zakonitosti i ljudskih sloboda i prava. Komisija daje predloge Ustavnom sudu radi razmatranja, zauzimanja stavova i utvrđivanja predloga i mišljenja, organizuje savetovanja i sastanke u Ustavnom sudu i učešće Suda na savetovanjima i sastancima i daje Sudu predlog tumačenja odredaba poslovnika.

               Komisija za organizaciona i finansijska pitanja: prati i proučava organizaciju i način rada Ustavnog suda i njegovih radnih tela i s tim u vezi daje Sudu odgovarajuće predloge; utvrđuje nacrt godišnjeg finansijskog plana, predlog plana izvršenja budžeta i predlog godišnjeg izveštaja o izvršenju budžeta; utvrđuje predloge akata o pravima, obavezama i odgovornostima predsednika i sudija Ustavnog suda i državnih službenika i nameštenika u Stručnoj službi Ustavnog suda; utvrđuje predlog akta o razvrstavanju radnih mesta i poslova u Stručnoj službi Ustavnog suda i o određivanju položaja; utvrđuje predlog pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Ustavnog suda; razmatra predlog za postavljenja državnih službenika na položaje; razmatra pitanja tehničko-tehnološkog unapređenja rada Suda i o tome daje Sudu predloge i mišljenja; utvrđuje predlog kadrovskog plana; utvrđuje predlog plana javnih nabavki; razmatra pitanja koja se odnose na obezbeđivanje i korišćenje budžetskih sredstava i obezbeđuje druge uslove za rad Suda.

               
                Odbori Suda

              Odbori za ustavne žalbe Ustavnog suda su: Odbor za ustavne žalbe iz oblasti krivičnog prava, Odbor za ustavne žalbe iz oblasti građanskog prava i Odbor za ustavne žalbe iz oblasti upravnog prava.
Odbori za ustavne žalbe imaju predsednika i dva člana koji se biraju se iz reda sudija Ustavnog suda na vreme od tri godine i po isteku tog vremena mogu biti ponovo birani.

            Odbori za ustavne žalbe razmatraju predlog odluke sudije izvestioca sačinjen u predmetu po ustavnoj žalbi iz pravne oblasti za koje su nadležni, i nakon rasprave daju mišljenje o predlogu.


         

• Na vrh stranice