PRETRAGA SAJTA: RSS

Sednice Suda
      Ustavni sud odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti na sednici  Ustavnog suda, sednici Velikog veća ili na sednici Malog veća.

sednice Ustavnog suda
 

1 ) Ustavni sud na sednici Ustavnog suda, koju čine sve sudije Ustavnog suda odlučuje o sledećim  pitanjima iz svoje nadležnosti utvrđene Ustavom:

    -  utvrđuje da zakon, statut autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave i drugi opšti akt nije u saglasnosti s Ustavom, opšeprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i potvrđenim međunarodnim ugovorima,odnosno da u vrema važenja nije bio u saglasnosti sa Ustavom;

    - utvrđuje da zakon koji je izglasan, a nije ukazom proglašen, nije u saglasnosti sa Ustavom;

    - utvrđuje da potvrđeni međunarodni ugovor nije u saglasnosti sa Ustavom:

  - utvrđuje da statut autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave ili drugi opšti akt nije u saglasnosti sa zakonom, odnosno da u vreme važenja nije bio u saglasnosti sa zakonom;

    - utvrđuje da kolektivni ugovor nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom;

    - zabranjuje rad političke stranke, sindikalne organizacije, udruženja građana ili verske zajednice;

    - odlučuje u postupku o postojanju povrede Ustava od strane predsednika Republike;

    - odbija predlog za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti;

    - odbija zahtev za utvrđivanje neustavnosti ili nezakonitosti opšteg akta iz inicijative povodom koje je doneto rešenje o pokretanju postupka;   

     - odlaže objavljivanje svoje odluke u „Službenom glasniku Republikem Srbije“

2)  pokreće postupak za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti opšteg akta, po sopstvenoj inicijativi;

3 ) odlučuje kad nije postignuta jednoglasnost u odlučivanju Velikog veća;
4) donosi opšte akte,

5) donosi pojedinačne akte za koje Zakonom i Poslovnikom nije predviđeno da ih donose veća ili predsednik Ustavnog suda.

Ustavni sud na sednici Ustavnog suda takođe,
 - donosi periodične  planove rada Ustavnog suda i usvaja godišnji pregled rada  Suda; 
 - odlučuje o broju malih veća, obrazuje stalna i povremena radna tela Ustavnog suda i bira predsednike i članove stalnih i povremenih radnih tela i određuje njihove sekretare; 

 - odlučuje o uspostavljanju saradnje sa drugim ustavnim sudovima i međunarodnim organizacijama; 
 - utvrđuje konačan  predlog budžeta  Suda, donosi plan izvršenja budžeta, godišnji izveštaj o izvršenju budžeta i plan javnih nabavki;
 - donosi odluku o internoj kontroli izvršenja budžeta;
 - donosi akt o razvrstavanju radnih mesta i poslova u Stručnoj službi Ustavnog suda i određivanju položaja;      - donosi pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Ustavnog suda ;  
 - donosi kodeks ponašanja državnih službenika i pravila o unutrašnjem redu u Sudu;
 - odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima predsednika, zamenika predsednika i sudija Ustavnog suda, u skladu sa Ustavom i zakonom; 
 -  postavlja sekretara i zamenika sekretara Ustavnog suda, kao i druge državne službenike na položaju u Stručnoj službi Ustavnog suda; 
  - odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima državnih službenika na položaju u Stručnoj službi Ustavnog suda, u skladu sa zakonom; 
 -  donosi akt o obeležavanju ustavnosudskih predmeta;
 -  imenuje predsednika i članove Žalbene komisije Ustavnog suda i
 -  odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom,  Poslovnikom i drugim aktima Ustavnog suda.
Na sednici Ustavnog suda odluke se donose većinom glasova svih sudija Ustavnog suda.

Sednica Ustavnog suda održava se u sedištu Ustavnog suda, po pravilu jednom nedeljno, a može se održati i van sedišta Ustavnog suda, kada to Sud odluči.

 

    sednice Velikog veća

Ustavni sud na sednici Velikog veća, koje čine predsednik i sedam sudija odlučuje o sledećim pitanjima iz nadležnosti Ustavnog suda: 

- određuje način otklanjanja posledica koje su nastale usled primene opšteg akta koji nije u saglasnosti s Ustavom i zakonom;

-  odlučuje u izbornim sporovima za koje zakonom nije određena nadležnost sudova:

-  odlučuje o ustavnoj žalbi;

-  odlučuje o žalbi organa autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa lokalne samouprave onemogućava vršenje nadležnosti autonomne pkrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave;

-  odlučuje u postupku po žalbi sudija na odluku o prestanku funkcije i druge odluke Visokog saveta sudstva;

-  odlučuje o žalbi javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca na odluku oprestanku funkcije;

- pokreće postupak za utvrđivanje neustavnosti, nezakonitosti ili nesaglasnosti sa opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava  i potvrđenim međunarodnim ugovorima;

-  rešava o sukobu nadležnosti između državnih i drugih organa, u skladu sa Ustavom;

-  obustavlja izvršenje pojedinačnog akata, odnosno radnje i ukida meru obustave ili odbacuje zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnog akta ili radnje;

-   odlaže stupanje na snagu odluke organa autonomne pokrajine;

-   odbacuje inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti kad nađe da je inicijativa neprihvatljiva;

-   određuje način izvršenja odluke ili rešenja Ustavnog suda;

-   obustavlja postupak u zakonom propisanim slučajevima;

-   odbacuje zahtev za ocenjivanje ustavnosti ili zakonitosti opšteg akta o kome je već odlučivao, a iz novih navoda, razloga i podnetih dokaza ne proizlazi da ima osnova za ponovno odlučivanje.

Na sednici Velikog veća odluke, odnosno rešenja donose se jednoglasno, a ako se ne postigne jednoglasnost članova Velikog veća odluku, odnosno rešenje donosi sednica Ustavnog suda. Ustavni sud ima dva Velika veća čiji sastav određuje predsednik Ustavnog suda godišnjim rasporedom poslova Ustavnog suda.

 

sednice Malog veća

   Ustavni sud na sednici Malog veća, koga čine troje sudija Ustavnog suda od kojih je jedan predsednik veća, donosi:

-   rešenja o odbacivanju ustavne žalbe ako nisu ispunjene procesne pretpostavke;

-   zaključke kojim odbacuje predloge,odnosno inicijative za ocenu ustavnosti i zakonotosti opštih akata i druge zahteve kada ne postoje procesne pretpostavke za odlučivanje;

-   odlučuje o zahtevu donosioca osporenog opšteg akta da se zastane sa postupkom;

-   obustavlja postupak kad je povučen predlog za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti opšteg akta, odnosno kad  inicijator odustane od zahteva za ocenu ustavnosti i zakonitosti opšteg akta ili zbog prestanka drugih procesnih pretpostavki za vođenje postupka.

        Na sednici Malog veća rešenja i zaključci donose se  jednoglasno, a ako se ne postigne jednoglasnost članova Malog veća, rešenje, odnosno zaključak donosi Veliko veće. Ustavni sud većinom glasova svih sudija, donosi odluku kojom određuje broj malih veća,a predsednika i članove Malog veća određuje predsednik Ustavnog suda godišnjim rasporedom poslova Ustavnog suda.

      Način rada i odlučivanja na sednici Ustavnog suda, kao i na sednicama Velikog i Malog veća bliže se uređuje Poslovnikom.

 

            Pripremna sednica i konsultativni sastanak
 

            Ustavni sud može održavati pripremnu sednicu, konsultativne sastanke i druge sednice u skladu sa Poslovnikom.

         Pripremnu sednicu, radi razjašnjenja složenih ustavnopravnih pitanja, zakazuje predsednik Ustavnog suda po sopstvenoj inicijativi, na predlog sudije izvestioca ili po zaključku Ustavnog suda. Za pripremnu sednicu sudija izvestilac priprema referat o spornom pitanju i, po potrebi, predlaže održavanje javne rasprave ili konsultativnog sastanka

       Konsultativni sastanak o pitanjima od značaja za odlučivanje u predmetu, na predlog sudije izvestioca ili po sopstvenoj inicijativi, zakazuje i njime rukovodi  predsednik Suda, a može ga održati i samo sudija izvestilac, po odobrenju predsednika Suda. Na kosultativni sastanak pozivaju se predstavnici organa i organizacija, naučni, javni  i drugi stručni radnici, a kada to Sud odluči konsultativnom sastanku mogu prisustvovati i učesnici u postupku.


                

• Na vrh stranice