PRETRAGA SAJTA: RSS

Sekretar i zamenik sekretara Suda                Ustavni sud ima sekretara i zamenika sekretara koji se postavljaju od strane Ustavnog suda na period od pet godina i mogu biti ponovo postavljeni.

               Sekretar Ustavnog suda: 1) rukovodi radom Stručne službe Ustavnog suda; 2) pomaže predsedniku Ustavnog suda u organizovanju i pripremanju sednica Suda; 3) stara se o izradi i dostavljanju materijala potrebnih za rad i odlučivanje Suda i njegovih radnih tela; 4) stara se i odgovoran je za izvršavanje zaključaka Suda; 5) stara se o objavljivanju akata Suda; 6) stara se o primeni zakona i ovog poslovnika u okviru svojih ovlašćenja; 7) učestvuje u pripremi predloga programa, planova rada i godišnjeg pregleda rada Suda, prati njihovo izvršavanje i o tome izveštava Sud; 8) stara se o pripremi i izvršenju akata o finansijskom poslovanju Suda; 9) stara se o obezbeđenju i unapređenju uslova za rad Suda i njegovih radnih tela; 10) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i aktima Suda, kao i poslove po nalogu, odnosno ovlašćenju predsednika Ustavnog suda.

             Zamenik sekretara Ustavnog suda zamenjuje sekretara u slučaju sprečenosti ili odsutnosti i obavlja druge poslove utvrđene aktom Ustavnog suda.


• Na vrh stranice