PRETRAGA SAJTA: RSS

Predsednik Ustavnog suda


 

Predsednica Snežana Marković
 Snežana Marković
 

Rođena 29. aprila 1959. godine u Kragujevcu. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Kragujevcu sa odličnim uspehom. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, sa odličnim uspehom. Godine 1985, po obavljenom pripravničkom stažu u Okružnom sudu u Kragujevcu, položila pravosudni ispit.

Skupština grada Kragujevca, 12. jula 1988. izabrala ju je za sudiju Opštinskog suda u Kragujevcu - predsednik vanparničnog veća, predsednik parničnog veća, predsednik specijalizovanog veća iz oblasti porodičnih odnosa, bračne tekovine, svojinskih odnosa, zamenik predsednika Opštinskog suda, nakon čega je izabrana za sudiju Okružnog suda u Kragujevcu kao predsednik prvostepenog krivičnog veća.

Od strane Narodne skupštine Republike Srbije, decembra 2002. godine izabrana je za zamenika Republičkog javnog tužioca, na kojoj se funkciji nalazila do izbora za sudiju Ustavnog suda.

U Republičkom javnom tužilaštvu, raspoređena je u građansko - upravno odeljenje, čiji je predsednik bila.

Rešenjem Ministarstva pravde i državne uprave od 12. decembra 2012. imenovana je za člana ispitne komisije za polaganje pravosudnog ispita za ispitni predmet Trgovinsko (privredno) pravo, čiji je član i danas. Rešenjem istog ministarstva od 28. 3. 2013. godine imenovana je za člana ispitne komisije za sprovođenje Javnobeležničkog ispita, čiji je član i danas.

Rešenjem Ministarstva pravde i državne uprave od 17. januara 2014. imenovana je za člana konkursne komisije za sprovođenje izbora kandidata za sudiju Evropskog suda za ljudska prava iz Republike Srbije.

Bila član radne grupe za pripremu tekstova, radnih verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca, član radne grupe za izradu teksta radne verzije Zakona o pravobranilaštvu, član radne grupe za izradu procene i analize stanja za rešavanje pravnih i infrastrukturnih pitanja vezanih za sudove i javna tužilaštva, član radne grupe za izradu teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela. Odlukom Državnog veća tužilaca imenovana za člana Upravnog odbora Pravosudne akademije, a odlukom Pravosudne akademije izabrana za člana Radne grupe za izradu Plana i Programa javnih beležnika.

Kao predstavnik visoke delegacije Republičkog javnog tužilaštva, učestvovala u zvaničnoj poseti Ruskoj Federaciji u Moskvi, u zvaničnoj poseti Pravosudne akademije u Lisabonu, Rimu i drugim delegacijama.

Celokupno profesionalno angažovanje vezano je isključivo za rad u pravosudnim organima - redovnim sudovima od 1984. do 2002. godine i tužilaštvu - Republičkom javnom tužilaštvu od 2003. do decembra 2016.

Za sudiju Ustavnog suda izabrana je оdlukom Narodne skupštine Republike Srbije 16. decembra 2016. godine. Na dužnost sudije Ustavnog suda stupila je 23. decembra 2016. godine, polaganjem zakletve pred predsednikom Narodne skupštine.

Za zamenika predsednika Ustavnog suda izabrana 9. marta 2017. godine.

Za predsednika Ustavnog suda izabrana 26. decembra 2019. godine. Na funkciju predsednika stupila 26. januara 2020. godine, kada joj je prestala funkcija zamenika predsednika Ustavnog suda. 

Za predsednika Ustavnog suda ponovo izabrana 8. decembra 2022. godine. Na funkciju predsednika stupila 26. januara 2023. godine.

• Gordana Ajnšpiler Popović   • Lidija Đukić • Tatjana Đurkić • dr Dragana Kolarić • dr Tamaš Korhec                             
 Vesna Ilić Prelić • Snežana Marković • Miroslav Nikolić  • dr Vladan Petrov  dr Nataša Plavšić                                     
•    • dr Jovan Ćirić • dr Milan Škulić •  dr Tijana Šurlan                                                                                                               


• Na vrh stranice