PRETRAGA SAJTA: RSS

Izbor, imenovanje i prestanak dužnosti sudijaSastav Suda


Sedište Ustavnog suda je u Beogradu.

Ustavni sud čini 15 sudija. Pet sudija bira Narodna skupština, pet imenuje predsednik Republike, a pet opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda Srbije. Sudija Ustavnog suda se imenuje, odnosno bira na devet godina. Sudija Ustavnog suda se bira ili imenuje među istaknutim pravnicima sa najmanje 40 godina života i 15 godina iskustva u pravnoj struci. Jedno lice može biti birano ili imenovano za sudiju Ustavnog suda najviše dva puta. Prilikom stupanja na dužnost sudije polažu zakletvu pred predsednikom Narodne skupštine.

Sudiji Ustavnog suda dužnost prestaje: istekom vremena na koje je izabran ili imenovan, na njegov zahtev, kad napuni zakonom propisane opšte uslove za starosnu penziju ili razrešenjem. Sudija se razrešava ako povredi zabranu sukoba interesa, trajno izgubi radnu sposobnost za dužnost sudije Ustavnog suda, bude osuđen na kaznu zatvora ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim dužnosti sudije Ustavnog suda. Zakon o Ustavnom sudu utvrđuje i da se sudija razrešava i ako postane član političke stranke.
Ispunjenost uslova za razrešenje sudije Ustavnog suda utvrđuje Ustavni sud. U slučaju da sudiji prestaje dužnost istekom vremena na koje je izabran ili imenovan, predsednik Ustavnog suda dužan je da šest meseci pre isteka tog vremena obavesti o tome ovlašćenog predlagača i Narodnu skupštinu.

Sudija Ustavnog suda ne može vršiti drugu javnu ili profesionalnu funkciju niti posao, izuzev profesure na pravnom fakultetu u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.

Sudija Ustavnog suda uživa imunitet od dana stupanja na dužnost do dana prestanka dužnosti sudije, i ne može biti pozvan na krivičnu ili drugu odgovornost za izraženo mišljenje ili glasanje u vršenju sudijske dužnosti. Ukoliko se pozvao na imunitet, sudija Ustavnog suda ne može biti pritvoren, niti se protiv njega može voditi krivični ili drugi postupak u kome se može izreći kazna zatvora, bez odobrenja Ustavnog suda. Sudija Ustavnog suda koji je zatečen u izvršenju krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina može biti pritvoren bez odobrenja Ustavnog suda. Takođe, nepozivanje sudije Ustavnog suda na imunitet ne isključuje pravo Ustavnog suda da mu imunitet uspostavi.


• Na vrh stranice