PRETRAGA SAJTA: RSS

Sudija Lidija Djukic
Sudija Lidija Đukić

Rođena je 16. juna 1958. godine u Ivangradu (sada Berane) u Crnoj Gori.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu u decembru 1980. godine.

Od maja 1982. do maja 1983. godine u Opštinskom sudu u Novom Sadu je bila  sudijski pripravnik. Pravosudni ispit je položila u junu 1983. godine.

Od decembra 1983. godine radila je u Osnovnom sudu udruženog rada u Novom Sadu poslove stručnog saradnika. U aprilu 1989. godine izabrana je za sudiju Osnovnog suda udruženog rada u Novom Sadu.

Od decembra 1992. do jula 2003. godine bila je sudija Opštinskog suda u Novom Sadu (parnična referada). U tom periodu obavljala je i poslove rukovodioca Građanskog odeljenja, od novembra 1995. godine, kao i zamenika predsednika suda, a v.d. predsednika suda bila je od jula 2000. do juna 2001. godine.

Od jula 2003. godine bila je sudija Okružnog suda u Novom Sadu (parnična referada).

Sudija Vrhovnog kasacionog suda (Građansko odeljenje – opšte parnična i referada porodičnih i radnih sporova) bila je od januara 2010. do jula 2019. godine.

Pored rada na poslovima sudije, vreme posvećuje i drugim aktivnostima, koje su sve, neposredno ili posredno, vezane za sudijski posao, od čega se izdvaja sledeće:

- objavljeni radovi: Nezakonit otkaz (Bilten Vrhovnog suda Srbije br. 2/2006), Otkaz ugovora o radu iz disciplinskih razloga (Bilten Vrhovnog suda Srbije br. 3/2007), Odgovornost poslodavca za naknadu štete zbog zlostavljanja na radu (mobinga) (Zbornik radova Udruženja za odštetno pravo – 2010); Novine u Zakonu o parničnom postupku (Zbornik radova – Glosarijum 2012); Pravna zaštita zbog zlostavljanja na radu (mobinga) (Bilten Vrhovnog kasacionog suda br. 3/2012); Disciplinski otkazni razlozi prema Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o radu (Bilten Vrhovnog kasacionog suda br. 4/2014); Pravna zaštita zbog diskriminacije (Bilten Vrhovnog kasacionog suda br. 3/2016); Zlostavljanje na radu (mobing) (Bilten Vrhovnog kasacionog suda br. 3/2017);

- od 2003. godine je predavač Pravosudnog centra, sada Pravosudne akademije  (građansko procesno, obligaciono, radno pravo, diskriminacija, mobing, suđenje u razumnom roku);

- od januara 2010. do septembra 2016. godine bila je predsednica ispitnog odbora za polaganje pravosudnog ispita u Novom Sadu, koji je obrazovao Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine Autonomne pokrajine Vojvodine, i ispitivač za predmet radno pravo;

- učestvovala je na mnogobrojnim savetovanjima, konferencijama, seminarima i okruglim stolovima iz različitih pravnih oblasti u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, Pravosudne akademije, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Agencije za mirno rešavanje radnih sporova i drugih.

Za sudiju Ustavnog suda je imenovana na Opštoj sednici Vrhovnog kasacionog suda 19. aprila 2019. godine. Na dužnost sudije Ustavnog suda stupila je 25. jula 2019. godine, polaganjem zakletve pred predsednikom Narodne skupštine.

Sudijska dužnost joj je prestala 16. juna 2023. godine zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju.


• Na vrh stranice