PRETRAGA SAJTA: RSS

Sudija Nataša Plavšić

Sudija dr Nataša Plavšić

Rođena je 1978. godine u Novom Pazaru. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u junu 2002. godine. Na istom fakultetu u aprilu 2009. godine odbranila je sa odlikom magistarski rad na temu „Protokol 14 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda“, a u septembru 2016. godine sa odlikom je odbranila doktorsku disertaciju na temu „Zaštita pojedinca pred Komitetom za ljudska prava i pred Evropskim sudom za ljudska prava“.

Od decembra 2002. do januara 2016. godine bila je zaposlena u Stručnoj službi Ustavnog suda, najpre kao pripravnik, a po položenom pravosudnom ispitu u februaru 2005. godine, kao stručni saradnik i viši stručni saradnik. Na mesto rukovodioca Stručne službe za postupke po ustavnim žalbama i žalbama postavljena je od strane Ustavnog suda u novembru 2013. godine. U januaru 2016. godine postavljena je za v.d. zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, koju dužnost je vršila do imenovanja za sudiju Ustavnog suda.

U toku 2009. i 2011. godine po tri meseca je boravila na stručnom usavršavanju u Evropskom sudu za ljudska prava. Diplomatsku akademiju „Koča Popović“ pri Ministarstvu spoljnih poslova je završila u julu 2012. godine.

Pohađala je u zemlji i inostranstvu brojne stručne i specijalizovane programe, letnje škole i seminare iz oblasti ljudskih prava i ustavnog prava. Najznačajniji su Regionalni napredni program ljudskih prava i humanitarnog prava na Raul Valenberg institutu (The Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law) Univerziteta u Lundu u Švedskoj, Letnja škola komparativnog ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Trentu u Italiji i MATRA program Pristup pravdi na Aser institutu (Asser Institute) u Hagu u Holandiji.

Anagažovana je na programima obuke iz oblasti ljudskih prava koji se u Republici Srbiji sprovode u organizaciji Pravosudne akademije, Kancelarije Saveta Evrope i USAID. Učestvovala je i izlagala referate na brojnim naučnim i stručnim savetovanjima i konferencijama iz oblasti ljudskih prava, kako u Srbiji tako i u inostranstvu. Objavila je više stručnih i naučnih radova iz oblasti ljudskih prava i ustavnog prava.

Govori engleski i španski jezik.

Za sudiju Ustavnog suda je imenovana na Opštoj sednici Vrhovnog kasacionog suda 19. aprila 2019. godine. Na dužnost sudije Ustavnog suda stupila je 9. maja 2019. godine, polaganjem zakletve pred predsednikom Narodne skupštine.

• Gordana Ajnšpiler Popović   • Lidija Đukić • Tatjana Đurkić • dr Dragana Kolarić • dr Tamaš Korhec                             
 Vesna Ilić Prelić • Snežana Marković • Miroslav Nikolić  • dr Vladan Petrov  dr Nataša Plavšić                                     
•    • dr Jovan Ćirić • dr Milan Škulić •  dr Tijana Šurlan                                                                                                               

 


• Na vrh stranice