PRETRAGA SAJTA: RSS

Sudija Vladan Petrov
Sudija dr Vladan Petrov

Dr Vladan Petrov je rođen 4. jula 1975. u Smederevu. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1999. godine sa prosečnom ocenom 9,80. Magistarsku tezu „Sukob domova u dvodomom sistemu“ odbranio je 2002, a doktorsku disertaciju „Engleski ustav – priroda i struktura“ 2005. godine. Za asistenta pripravnika za predmet Ustavno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu izabran je 2000, a za redovnog profesora za Ustavno pravo i Parlamentarno pravo 2016. godine. Ispituje Ustavno pravo i pravosudno organizaciono na pravosudnom ispitu od 2017. godine.

Usavršavao se na Međunarodnoj akademiji za ustavno pravo (L’ Académie Internationale de Droit Constitutionnel) 2005. godine.

Po pozivu uprave Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, predavao je i ispitivao Ustavno pravo na tom fakultetu (2007-2009). Ispitivao je kandidate na državnom stručnom ispitu pri Ministarstvu pravde i državne uprave (2012-2014). Bio je predavač i koordinator kursa na Diplomatskoj akademiji pri Ministarstvu spoljnih poslova (2012-2014).

Ustavni sud Srbije ga je pozivao da učestvuje na javnim raspravama (o mandatima odbornika 2011, o Statutu AP Vojvodine 2013, o Briselskom sporazumu 2014. godine). U svojstvu eksperta, bio je angažovan od strane brojnih međunarodnih nevladinih organizacija - OEBS, UNDP, itd.

Dr Petrov je član Venecijanske komisije.

Bio je prodekan za nastavu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a kraće vreme (april-septembar 2018) i v. d. dekana. Takođe, bio je član redakcije časopisa Anali Pravnog fakulteta u Beogradu (2006-2018). Urednik je sekcije za ustavnopravna pitanja Kopaoničke škole prirodnog prava (od 2009). Bio je saradnik Centra za javno pravo (2012-2016). Član je redakcionog odbora Zbornika radova nastavnika i saradnika Pravnog fakulteta u Nišu i član nadzornog odbora časopisa Naukapolicijabezbednost. Glavni i odgovorni urednik časopisa Arhiv za pravne i društvene nauke.

Član radne grupe Ministarstva pravde za izradu nacrta Zakona o Ustavnom sudu bio je 2007. godine, član Matičnog odbora u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2017-2019), predsednik Komisije za pomilovanje predsednika Republike (2015-2019), predsednik Disciplinske komisije Univerziteta u Beogradu (2016-2019), zamenik predsednika Odbora za statutarna pitanja (2016-2019) i predsednik Upravnog odbora Instituta za uporedno pravo u Beogradu (mart 2019-maj 2019). Bio je zamenik člana Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa od 2013. do 2018. godine i član Radne grupe za izradu pravne analize ustavnog okvira o pravosuđu, kao i drugih radnih grupa (za izradu Pojmovnika Narodne skupštine, za unapređenje i razvoj Pravosudne akademije).

Kao samostalni autor, napisao je udžbenik „Parlamentarno pravo“, a kao koautor, još dva udžbenika „Ustavno pravo“ i „Ljudska prava“. Koautor je priručnika za polaganje pravosudnog ispita iz Ustavnog prava, kao i monografije „Ustavni sudovi bivših jugoslovenskih republika – teorija, norma, praksa“. Napisao je i studiju za OEBS (saradnik Maja Prelić) o odnosu Ustavnog suda i redovnih sudova uporedno i u praksi.

Autor je brojnih naučnih i stručnih radova iz oblasti ustavnog prava - posebno ustavnog sudstva i parlamentarnog prava, kao i stručnih tekstova, objavljenih u PoliticiVečernjim novostimaDanasuPečatuVremenuNIN-u, itd.

Čita i govori engleski i francuski jezik.

Živi u Beogradu. Ima jednog sina.

Za sudiju Ustavnog suda imenovala ga je Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda. Na dužnost sudije stupio je 9. maja 2019. Godine, polaganjem zakletve pred predsednikom Narodne skupštine.

• Gordana Ajnšpiler Popović   • Lidija Đukić • Tatjana Đurkić • dr Dragana Kolarić • dr Tamaš Korhec                             
 Vesna Ilić Prelić • Snežana Marković • Miroslav Nikolić  • dr Vladan Petrov  dr Nataša Plavšić                                     
•    • dr Jovan Ćirić • dr Milan Škulić •  dr Tijana Šurlan                                                                                                               • Na vrh stranice