PRETRAGA SAJTA: RSS

 

Sudija Prof. dr Goran P. Ilić
Sudija dr Goran P. Ilić

Goran P. Ilić je rođen 1. decembra 1965. godine u Beogradu‚ gde je završio osnovnu i srednju školu. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu je diplomirao, završio magistarske studije i odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom „Granice ispitivanja prvostepene presude u krivičnom postupku“.

Od 1992. do 1997. godine je radio u Višoj školi unutrašnjih poslova u Zemunu kao stručni saradnik za predmet Krivično procesno pravo. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu izabran je 1997. godine za asistenta za predmet Krivično procesno pravo, a sada je u zvanju redovnog profesora na predmetima Krivično procesno pravo, Kaznena odgovornost pravnih lica i prekršajno pravo i Pravosudno organizaciono pravo.
Napisao je više samostalnih i koautorskih monografskih radova i članaka iz navedenih naučnih oblasti, od kojih zavređuje da bude pomenut Komentar Zakona o krivičnom postupku. Učestvovao je u izradi većeg broja zakona iz krivičnopravne materije (Zakonik o krivičnom postupku, Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela itd.).

Kao stipendista programa Brodel / Ville de Paris 2003/04, organizovanog od strane Fondation de la Maison des sciences de l’homme i Ville de Paris, stručno se usavršavao u Parizu. Od 2008. godine je član Groupe européen de recherches sur les normativités.

Član je redakcija časopisa CRIMEN, Bezbednost i Biltena Višeg suda u Beogradu.

Odlukom Ministra za nacionalno obrazovanje Republike Francuske od 1. marta 2011. godine odlikovan je Ordenom reda Akademske palme u rangu viteza (Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques) za doprinos u razvoju francusko-srpske saradnje.

Oženjen je i otac MihailaAleksandra i Milice.

Za sudiju Ustavnog suda imenovan je u aprilu 2010. godine.

Funkciju zamenika predsednika Ustavnog suda obavljao je od 2014. do 2017. godine.

Sudijska dužnost mu je prestala 29. aprila 2019. godine istekom vremena na koje je imenovan.

 


• Na vrh stranice