PRETRAGA SAJTA: RSS

 


Sudija Miroslav Nikolić
 
Rođen 13. septembra 1959. godine u Deliblatu, opština Kovin. U rodnom mestu završio osnovnu školu, gimnaziju u Kovinu, a Pravni fakultet u Beogradu.

Stručno se usavršavao na posled. specijalističkim studijama „Ugovori u međunarodnoj trgovini“ na Pravnom fakultetu u Beogradu, kao i u Federalnom privrednom sudu SAD u Los Anđelesu.

Posle završenog Pravnog fakulteta radio u SIZ-u za uređivanje građevinskog zemljišta opštine Kovin kao referent za uređivanje građevinskog zemljišta, potom, kao sekretar preduzeća PIK Peščara Deliblato, a zatim, kao sudijski pripravnik i stručni saradnik Opštinskog suda u Pančevu.

Za sudiju Opštinskog suda u Pančevu izabran 10.01.1991. godine, gde je kao  najmlađi sudija tog suda postupao u građanskoj referadi, sudeći parnicu sve do 15.11.1995. godine.

Za sudiju Privrednog suda u Pančevu izabran 16.11.1995. godine. Kao sudija tog suda postupao u privrednim sporovima, izvršenjima, stečajevima i likvidacijama.

Dana 20.09.2001. godine izabran za predsednika Trgovinskog suda u Pančevu i tu funkciju obavljao u dva mandata, sudeći ujedno izvršenja, registarske i stečajne predmete. Za to vreme Trgovinski sud u Pančevu bio je jedan od najažurnijih i najkvalitetnijih sudova trgovinskog-privrednog sudstva Republike Srbije.

Januara 2005. godine izabran za arbitra – predstavnik Privredne komore Srbije Arbitražnog veća, juna 2008. do decembra 2011. godine arbitar Stalnog izbranog suda Privredne komore Srbije, jula 2012. godine izabran za zamenika predsednika Suda časti pri Privrednoj komori Srbije.

Za sudiju Privrednog apelacionog suda izabran je 16.12.2009. godine.

Odlukom Visokog saveta sudstva od 23.12.2009. godine, postavljen je za vršioca funkcije predsednika Privrednog apelacionog suda u Beogradu, i tu funkciju obavljao je do 30.10.2013. godine.

Odlukom Narodne skupštine Republike Srbije od 31.10.2013. godine, izabran je za predsednika Privrednog apelacionog suda u Beogradu i tu funkciju obavljao je sve do stupanja na funkciju sudije Ustavnog suda, 23.12.2016. godine.

U Privrednom apelacionom sudu, pored funkcije predsednika Suda, obavljao poslove predsednika sudske prakse, predsednika veća i člana veća u privrednim sporovima i istupao za priređivača Biltena sudska praksa privrednih sudova. Prema izveštajima Svetske banke za 2012. godinu Privredni apelacioni sud označen je „šampionom“ srpskog pravosuđa.

Aktivno učestvuje u radu Udruženja pravnika u privredi Srbije kao član Upravnog obora, učesnik je Kopaoničke škole prirodnog prava u svojstvu kourednika katedre za privredno pravo i stečaj, kao i predavač stečajnog prava za pripremu polaganja pravosudnog ispita na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Aktivan učesnik mnogobrojnih okruglih stolova iz oblasti privrednog i stečajnog prava u zemlji i inostranstvu, a posebno učesnik Okruglog stola u Briselu „Prijatelji Evrope“, sa temom „Investiciona klima u Republici Srbiji“, kao i učesnik Visoke državne delegacije u Briselu povodom skrininga vezano za stečajno pravo Republike Srbije.

Autor je više stručnih radova iz oblasti privrednog, arbitražnog i stečajnog prava.  Učestvovao je kao član radne grupe u izradi nacrta Zakona o izvršnom postupku, Zakona o parničnom postupku i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju.

Za sudiju Ustavnog suda izabran je Odlukom Narodne skupštine Republike Srbije dana 16.12.2016. godine.

Oženjen, otac dvoje punoletne dece.

• Gordana Ajnšpiler Popović   • Lidija Đukić • Tatjana Đurkić • dr Dragana Kolarić • dr Tamaš Korhec                             
 Vesna Ilić Prelić • Snežana Marković • Miroslav Nikolić  • dr Vladan Petrov  dr Nataša Plavšić                                     
•    • dr Jovan Ćirić • dr Milan Škulić •  dr Tijana Šurlan                                                                                                               • Na vrh stranice