PRETRAGA SAJTA: RSS

 

Sudija dr Dragana Kolarić

Dragana Kolarić, devojački Milićević, rođena je 15. aprila 1973. godine u Beogradu. Školske 1991/1992. završila je Zemunsku gimnaziju.  U 1992. godini postaje redovni student Pravnog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Kao jedan od najboljih studenata, 1993. i 1995. godine, nagrađena je posebnim pohvalama za svoj rad i postignut uspeh u sticanju znanja i savladavanju gradiva. Diplomirala je 20. novembra 1996. godine sa prosečnom ocenom 9,31.

Od 1. oktobra 1997. godine radi na Policijskoj akademiji u zvanju asistenta-pripravnika za predmet Krivično pravo. Mr Dragana Kolarić izabrana je u maju 2001. godine, na Policijskoj akademiji, u zvanje i na radno mesto asistenta za nastavni predmet Krivično pravo. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Krivično delo ubistva u našem krivičnom pravu“ odbranila je 02.07.2007. godine, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nastavno-naučno veće Kriminalističko-policijske akademije, na sednici održanoj 09.06.2008. godine donosi odluku o izboru dr Dragane Kolarić u zvanje i na radno mesto docenta, a u  februaru 2012. godine u zvanje i na radno mesto vanrednog profesora za užu naučnu oblast Kazneno pravo, za nastavni predmet Krivično pravo-opšti deo. Senat visokoškolske ustanove  je 24.03.2016. godine, doneo Odluku o izboru prof. dr Dragane Kolarić u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Kazneno pravo, za nastavni predmet Krivično pravo - opšti deo. Od izbora u zvanje docenta Dragana Kolarić izvodi nastavu na sledećim nastavnim predmetima Kriminalističko-policijske akademije: Krivično pravo - opšti deo (akademske studije), Krivično pravo - opšti i posebni deo (strukovne studije) i Međunarodno krivično pravo (master studije).

Prof. dr Dragana Kolarić je aktivno učestvovala i učestvuje u realizaciji nastave na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (master studije krivično-pravni i ustavno-pravni modul), master akademskim studijama Univerziteta u Beogradu (smer „Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost“ – nastava na predmetu Krivičnopravni aspekti borbe protiv terorizma, organizovanog kriminala i korupcije) i  od akademske 2015/2016. godine angažovana je na master studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, na predmetima Krivično-pravno suzbijanje organizovanog kriminaliteta, terorizma i korupcije, Trgovina ljudima, Tumačenje u krivičnom pravu. Učestvovala je u velikom broju komisija, kao mentor i član, za odbranu doktorskih, master i specijalističkih radova.

Prof. dr Dragana Kolarić je autor većeg broja referata na međunarodnim skupovima, naučno-stručnim skupovima vodećeg nacionalnog značaja i nacionalnog značaja,  autor većeg broja  originalnih naučnih, stručnih i preglednih članaka, kao i nekoliko monografija i priručnika. Učestvovala je i sada uzima učešće u velikom broju naučno-istraživačkih projekata. U periodu od 2013. do 2016. godine bila je glavni i odgovorni urednik časopisa NBP - Žurnal  za kriminalistiku i pravo (NBP – Journal of Criminalistic and Law). Član je redakcije časopisa Revija za kriminologiju i krivično pravo koju izdaju Srpsko udruženje za krivično-pravnu teoriju i praksu i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.  Član je Uređivačkog odbora Biltena Ustavnog suda.

Recenzent je časopisa: Teme, Srpska politička misao, NBP - Žurnal  za kriminalistiku i pravo, Bezbednost, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. Učestvovala je i sada uzima učešće u velikom broju naučno-istraživačkih projekata.

Od februara 2013. godine do 12.04.2016. godine obavljala je poslove prodekana zaduženog za naučno-istraživački rad na Kriminalističko-policijskoj akademiji. Od 13.04.2016. do 21.12.2016. godine obavljala je funkciju vršioca dužnosti dekana Kriminalističko-policijske akademije koja je prestala izborom na mesto sudije Ustavnog suda.

Narodna Skupština Republike Srbije izabrala je 25. jula 2013. godine prof. dr Draganu Kolarić za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Za predsednika Odbora Agencije za borbu protiv korupcije izabrana je 09. marta 2016. godine. Funkcija člana i predsednika Odbora prestala je 20. decembra 2016. Ministarstvo pravde Republike Srbije imenovalo je, više puta, prof. dr Draganu Kolarić za člana Radne grupe koja radi na izmenama i dopunama Krivičnog zakonika Srbije i Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Prof. dr Dragana Kolarić je bila recezent Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta. Od decembra 2014. godine član je Predsedništva Srpskog udruženja za krivično-pravnu teoriju i praksu.

Od juna 2018. godine počasni je član Udruženja tužilaca Srbije.

Za sudiju Ustavnog suda imenovana je u decembru 2016. godine. Predsednik je Odbora za ustavne žalbe iz krivičnog prava.


• Na vrh stranice