PRETRAGA SAJTA: RSS

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Ustavnom sudu


Republika Srbija

USTAVNI SUD

Su broj: 540/1

26. novembar  2015. godine

B e o g r a d

Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o zaštiti uzbunjivača ( „Službeni glasnik RS“, broj 128/14), člana 42a stav 1. tačka 1) Zakona o Ustavnom sudu ("Službeni glasnik RS", br. 109/07, 99/11 i 18/13-odluka US) i člana 27. stav 2. tačka 1) Poslovnika o radu Ustavnog suda („Službeni glasnik RS“, broj 103/13), Ustavni sud, na sednici održanoj 26. novembra 2015. godine, doneo je

 

PRAVILNIK O POSTUPKU  UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA U USTAVNOM SUDU

 

I - OPŠTE  ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1.

                      Ovim pravilnikom uređuje se postupak unutrašnjeg uzbunjivanja u Ustavnom sudu (u daljem tekstu: poslodavac), prava uzbunjivača, način određivanja lica ovlašćenog za prijem informacija, sadržina akata koji se donose u postupku unutrašnjeg uzbunjivanja, kao i druga pitanja od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca.

Značenje izraza

Član 2.

       "Unutrašnje uzbunjivanje" je otkrivanje informacije poslodavcu o kršenju propisa, kršenju ljudskih prava, vršenju javnog ovlašćenja protivno svrsi zbog koje je povereno, opasnosti po život, javno zdravlje, bezbednost, životnu sredinu, kao i radi sprečavanja štete velikih razmera.

"Ovlašćeno lice" je lice koje je kod poslodavca određeno za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem.

 

Određivanje ovlašćenog lica

Član 3.

Lice ovlašćeno za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem određuje rešenjem predsednik Ustavnog suda.

 

II - POSTUPAK UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA

Pokretanje postupka

Član 4.

          Postupak unutrašnjeg uzbunjivanja započinje dostavljanjem informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem (u daljem tekstu: informacija) licu ovlašćenom za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem (u daljem tekstu: ovlašćeno lice).
  

Način dostavljanja informacije

Član 5.

            Dostavljanje informacije vrši se pismeno ili usmeno.

 

Pismeno dostavljanje informacije

Član 6.

            Pismeno dostavljanje informacije može se učiniti:

1) neposrednom predajom pismena preko pisarnice poslodavca,

2) običnom ili preporučenom pošiljkom,

3) elektronskom poštom, na elektronsku adresu ovlašćenog lica, u skladu sa zakonom.

Otvaranje pošiljke

Član 7.

            Obične i preporučene pošiljke na kojima je označeno da se upućuju ovlašćenom licu ili na kojima je vidljivo na omotu da se radi o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem može da otvori samo ovlašćeno lice.

Usmeno dostavljanje informacije

Član 8.

           Usmeno dostavljanje informacije vrši se usmeno na zapisnik.

           Zapisnik iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) naziv i sedište poslodavca i ime i prezime lica koje sačinjava zapisnik, kao i oznaku akta kojim je to lice određeno za ovlašćeno lice;

2) vreme i mesto sastavljanja;

3) opis činjeničnog stanja o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem, podatke o vremenu, mestu i načinu kršenja propisa, kršenja ljudskig prava, vršenju javnog ovlašćenja protivno svrsi zbog koje je povereno, opasnosti po život, javno zdravlje, bezbednost, životnu sredinu, kao i podatke radi sprečavanja štete velikih razmera;

4) eventualne primedbe uzbunjivača na sadržaj zapisnika ili njegovu izjavu da nema primedbi na zapisnik;

5) ime i prezime i potpis uzbunjivača, ukoliko on to želi;

6) potpis ovlašćenog lica;

7) otisak pečata poslodavca.

Potvrda o prijemu informacije

Član 9.

Ukoliko se dostavljanje informacije vrši neposrednom predajom pismena ili usmeno, o informaciji se sastavlja potvrda o prijemu informacije i to prilikom prijema pismena, odnosno prilikom uzimanja usmene izjave od uzbunjivača.

            Ukoliko se dostavljanje pismena o informaciji vrši običnom ili preporučenom pošiljkom, odnosno elektronskom poštom, izdaje se potvrda o prijemu informacije. U tom slučaju se kao datum prijema kod obične pošiljke navodi datum prijema pošiljke kod poslodavca, kod preporučene pošiljke datum predaje pošiljke pošti, a ako je podnesak upućen elektronskom poštom, kao vreme podnošenja smatra se vreme koje je naznačeno u potvrdi o prijemu elektronske pošte, u skladu sa zakonom.

Sadržina potvrde o prijemu

Član 10.

            Potvrda o prijemu informacije sadrži: kratak opis činjeničnog stanja o informaciji; vreme, mesto i način dostavljanja informacije; broj i opis priloga podnetih uz informaciju; podatke o tome da li uzbunjivač želi da podaci o njegovom identitetu ne budu otkriveni; naziv i sedište poslodavca; ime i prezime i potpis ovlašćenog lica; otisak pečata poslodavca.

Potvrda o prijemu informacije može sadržati potpis uzbunjivača i podatke o uzbunjivaču, ukoliko on to želi.

 

Dužnost ovlašćenog lica na obaveštavanje i poučavanje uzbunjivača

Član 11.

Ovlašćeno lice je dužno da uzbunjivača pre davanja izjave o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem:

1) obavesti o njegovim pravima utvrđenim zakonom kojim se uređuje uzbunjivanje i postupak uzbunjivanja, a naročito da ne mora otkrivati svoj identitet, odnosno da ne mora potpisati zapisnik i potvrdu o prijemu informacije,

2) obavesti da je zabranjena zloupotreba uzbunjivanja, kao i kada se, saglasno zakonu, vrši zloupotreba uzbunjivanja.

 

Postupanje sa anonimnim obaveštenjem 

Član 12.

          Ovlašćeno lice je dužno da postupa i po anonimnim  obaveštenjima u vezi sa informacijom, u okviru svojih ovlašćenja, u skladu sa zakonom.

Poslodavac ne sme preduzimati mere u cilju otkrivanja identiteta anonimnog uzbunjivača.

 

Rok za postupanje po informaciji

Član 13.

          Ovlašćeno lice je dužno da postupi po informaciji bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema informacije.

Sadržina zapisnika o izjavama uzetim od drugih lica

Član 14.

            Prilikom vođenja postupka unutrašnjeg uzbunjivanja, ovlašćeno lice može, u cilju provere informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem,  uzimati izjave od drugih lica, o čemu se sastavlja zapisnik.

Zapisnik iz stava 1. ovog člana sadrži naročito:

1) naziv i sedište poslodavca i ime i prezime lica koje sačinjava zapisnik, kao i oznaku akta kojim je to lice određeno za ovlašćeno lice;

2) vreme i mesto sastavljanja;

3) podatke o licu od kojeg se uzima izjava;

4) sadržaj izjave;

5) eventualni prigovor lica od koga je uzeta izjava na sadržaj zapisnika ili njegovu izjavu da nema primedbi na zapisnik;

6) potpis lica od koga je uzeta izjava;

7) potpis ovlašćenog lica;

8) otisak pečata poslodavca.

 

Sadržina izveštaja o preduzetim radnjama

Član 15.

Izveštaj o preduzetim radnjama u postupku o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem, sa predlogom mera (u daljem tekstu: izveštaj), koji se sastavlja po okončanju postupka, treba da sadrži:

1) naziv i sedište poslodavca i ime i prezime ovlašćenog lica koje je sastavilo izveštaj, kao i oznaku akta kojim je to lice određeno za ovlašćeno lice;

2) vreme, mesto i način prijema informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem;

3) radnje koje su nakon prijema informacije preduzete u cilju provere iste;

4) imena lica koja su obaveštena o radnjama preduzetim u cilju provere informacije, uz navođenje datuma i načina njihovog obaveštavanja;

5) podatke o tome šta je utvrđeno u postupku po informaciji, da li su utvrđene nepravilnosti i njihov opis, kao i da li su takve radnje izazvale štetne posledice i ako jesu, koje;

6) mere koje se predlažu radi otklanjanja navedenih nepravilnosti i posledica štetne radnje, kao i nosioce i rokove za njihovo izvršenje, sa obrazloženjem zbog čega se smatra da su predložene mere odgovarajuće za otklanjanje utvrđene nepravilnosti i posledice štetne radnje;

7) potpis ovlašćenog lica;

8) otisak pečata poslodavca.

Na izveštaj iz stava 1. ovog člana uzbunjivač se može izjasniti, u roku od 3 dana od dana prijema izveštaja.

Izjašnjenje se dostavlja ovlašćenom licu, koje ga, zajedno sa izveštajem, bez odlaganja dostavlja predsedniku Ustavnog suda. U slučaju da izjašnjenje nije dostavljeno u propisanom roku, ovlašćeno lice po isteku tog roka, bez odlaganja, dostavlja izveštaj predsedniku Ustavnog suda.

 

Preduzimanje mera

Član 16.

Radi otklanjanja uočenih nepravilnosti i posledica štetne radnje nastale u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem mogu da se preduzmu odgovarajuće mere na osnovu izveštaja.

Mere preduzima predsednik Ustavnog suda, odnosno državni sdlužbenik u radnom odnosu u Ustavnom sudu koga, u skladu sa zakonom, predsednik ovlasti.

 

III - ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Član 17.

            Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Ustavnog suda.

 

                                                                                         PREDSEDNIK

                                                                                      USTAVNOG SUDA

                                                                                      Vesna Ilić Prelić


• Na vrh stranice