PRETRAGA SAJTA: RSS

Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Ustavnom sudu za 2019. godinu


Republika Srbija

USTAVNI SUD                                                                 

Su broj: 91/1                                                                                                                      

21. februara 2019. godine

B e o g r a d

 

            Ustavni sud, na osnovu člana 5. tačka 5) Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br. 68/15, 85/15 – rešenje US i 81/16 – odluka US) i člana 27. stav 2. tačka 16) Poslovnika o radu Ustavnog suda („Službeni glasnik RS“, broj 103/13), na sednici održanoj 21. februara 2019. godine je doneo

 

O D L U K U

o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Ustavnom sudu

 

Maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u Ustavnom sudu za 2019. godinu je 118 državnih službenika i nameštenika.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

               Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br. 68/15, 85/15 – rešenje US i 81/16 – odluka US), utvrđeno je, pored ostalog, da će se maksimalan broj zaposlenih u javnom sektoru odrediti uz primenu načela odgovornog fiskalnog upravljanja, racionalnosti, funkcionalnosti i efikasnosti, kao i načela propisanih posebnim zakonom (član 3. stav 1.), kao i da, izuzetno od člana 4. stav 1. ovog zakona, kojim je utvrđeno da se aktom Vlade, za svaku kalendarsku godinu, utvrđuje maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora, Ustavni sud svojom odlukom utvrđuje maksimalan broj zaposlenih (član 5. tačka 5)).

             Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Ustavnog suda (prečišćen tekst) Su. broj 7/5-1 od 17. februara 2016. godine i Su broj: 125/1 od 22. februara 2018. godine sistematizovana su 63 radna mesta sa ukupno 160 državnih službenika i nameštenika.

              Polazeći od navedenog, kao i funkcija i unutrašnjeg uređenja Stručne službe Ustavnog suda, organizacije radnog procesa i potrebnog broja izvršilaca za njegovo nesmetano funkcionisanje, podataka o kadrovskim i finansijskim resursima, odlučeno je, primenom navedenih odredaba Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, kao u izreci.

 

 

PREDSEDNIK

USTAVNOG SUDA

Vesna Ilić Prelić

 


• Na vrh stranice