PRETRAGA SAJTA: RSS

Predsednik i zamenik predsednika Ustavnog suda


Ustavni sud ima predsednika koga biraju sudije Ustavnog suda iz svog sastava, na predlog najmanje troje sudija, tajnim glasanjem, većinom glasova svih sudija, na period od tri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora. U slučaju da predsednik Ustavnog suda ne bude izabran, funkciju predsednika, do izbora, vrši zamenik predsednika, a ako nije izabran ni zamenik predsednika, najstariji sudija.

Predsednik Ustavnog suda predstavlja Ustavni sud, saziva sednice, predlaže dnevni red i predsedava sednicama, usklađuje rad Ustavnog suda, stara se o sprovođenju akata Ustavnog suda i vrši druge dužnosti utvrđene ovim zakonom, Poslovnikom i drugim aktima Ustavnog suda i istovremeno obavlja i dužnost sudije.

Ustavni sud ima zamenika predsednika, koji zamenjuje predsednika Ustavnog suda, u slučaju njegovog odsustva ili sprečenosti, i koji istovremeno obavlja i dužnost sudije. Na izbor i mandat zamenika predsednika Ustavnog suda primenjuju se pravila koja se odnose na izbor i mandat predsednika Ustavnog suda.

 


• Na vrh stranice