PRETRAGA SAJTA: RSS

Dnevni red 58. Redovne sednice Ustavnog suda, koja će biti održana u četvrtak 16. decembra 2010. godine, sa početkom u 10,00 sati


                         1. Usvajanje Zapisnika sa 56. Redovne sednice Ustavnog suda od 9. decembra 2010. godine i Zapisnika sa 57. Redovne sednice Ustavnog suda održane 15. decembra  2010. godine;

                         2.  Usvajanje informacije o primljenim predmetima u periodu od   4. do 10. decembra 2010. godine i informacije o preraspodeli predmeta sudije mr Tomislava Stojkovića;

                         3. Razmatranje zahteva za ocenu ustavnosti i zakonitosti propisa i drugih opštih pravnih akata:

1)         IU - 279/2006     -       Inicijativa za ocenu ustavnosti odredbe člana 2. Zakona o ratifikaciji Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori“, broj 7/03), u delu koji se odnosi na odredbe člana 36. i člana 42. stav 1. Sporazuma

2)         IU - 2/2008     -           Inicijative za ocenu ustavnosti odredaba čl. 190, 191. 192, člana 193. stav 1. i člana 197. stav 2. Zakona o Vojsci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 116/07 i 88/09)

3)         IUz - 158/2008     -      Inicijativa za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti odredbe člana 31a. stav 1. tačka 2) Zakona o porezima na imovinu ("Službeni glasnik RS", br. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04  i 61/07)

4)         IUz - 270/2009     -      Inicijativa za ocenu ustavnosti odredaba člana 244. Zakona o penzijskom i invaliskom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 10709  i 30/10) 

5)          IUz - 294/2009     -      Inicijativa za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava odredaba člana 198. stav 2. tačka 1. i člana 199. Porodičnog zakona ("Službeni glasnik RS", broj 18/05)

6)         IUz - 805/2010     -      Inicijativa za ocenu ustavnosti odredaba člana 21. Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana („Službeni list SRJ“, broj 36/02)

7)         IUo - 182/2009           -  Inicijativa za ocenu zakonitosti Pravilnika za rangiranje  najuspešnijih pravnih i fizičkih lica po disciplinama i po kategorijama (takmičari, treneri, sportske konjičke  organizacije – klubovi)  i takmičarskih konja koji su registrovani za takmičenje u Savezu za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline konjičkog sporta broj 528/08 od 9. oktobra 2008. godine

8)         IUp - 215/2009            -  Inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti Odluke stambene komisije Specijalne bolnice „Gejzer“ Sijarinska Banja broj 753 od 31. jula 2009. godine 

9)         IUo - 1050/2010         -  Inicijativa za pokretanje postupka za utvrđivanje nezakonitosti Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Opštinske uprave opštine Svilajnac ("Službeni glasnik opštine Svilajnac“, broj 20/10) 

10)             IIIU-814/2010  - Zahtev  Milana Markina iz Jakova  za rešavanje sukoba nadležnosti između Četvrtog opštinskog suda u Beogradu (čije je predmete preuzeo Prvi Osnovni sud u Beogtadu) i Republičkog geodetskog zavoda – Centra za katastar nepokretnosti Beograd, Službe za katastar nepokretnosti Surčin, povodom ispravke sudskog rešenja Dn 2327/88 od 26. septembra 19988. godine

11)             IIIU-1007/2010  - Zahtev za rešavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva finansija – Uprave carine – Carinarnice Kladovo  Prekršajnog suda u Zaječaru

12)             IIIU-1017/2010  - Zahtev za rešavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva finansija – Uprave carine – Carinarnice Kladovo  i Prekršajnog suda u Zaječaru

13)             IIIU-1032/2010  - Zahtev za rešavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva finansija – Uprave carine – Carinarnice Niš  i Prekršajnog suda u Zaječaru – Odeljenja suda u Knjaževcu

14)             IIIU-1147/2010  - Zahtev za rešavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva finansija – Uprave carine – Carinarnice Niš  i Prekršajnog suda u Zaječaru – Odeljenja suda u Boru

 15)             IIIU-1454/2010  - Zahtev za rešavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva finansija – Uprave carine – Carinarnice Niš  i Prekršajnog suda u Zaječaru – Odeljenja suda u Knjaževcu 

                         4.   Razmatranje ustavnih žalbi:

1)      Už- 624/2008    -  Ustavna žalba izjavljena protiv komisije Gradske opštine Stari Grad I-01 broj 013- I-43/08 od 14. maja 2008. godine i presude Okružnog suda u Beogradu Už. 17/08 od 16. maja 2008. godine

2)      Už- 634/2008    -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Ministarstva finansija Republike Srbije, Poreska uprava, Sektor za poresko – pravne poslove i koordinaciju broj 416-00029/06-07 od 12. januara 2007. godine, broj 416-00007/07 od 27. februara 2007. godine, broj 47-00730/07-07 od 15. maja 2007. godine i broj 47-00655/08-07 od 22. aprila 2008. godine

3)      Už- 644/2008    -  Ustavna žalba izjavljena protiv radnje nečinjenja Ministarstva finansija, Poreska uprava, Regionalni centar Kragujevac

4)      Už- 743/2008    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Prokuplju u predmetu P. 1412/06, kao i protiv presude Opštinskog suda u Prokuplju P. 1412/06 od 12. decembra 2006. godine, presude Okružnog suda u Prokuplju Gž.654/07 od 7. juna 2007. godine i presude Vrhovnog suda Srbije Rev. II 147/08 od 26. marta 2008. godine, kao i protiv odluke direktora JKP „Prokuplje“ – Prokuplje, broj 2439 od 23. septembra 1998.  godine i odluke Upravnog odbora JKP „Prokuplje“ Prokuplje, broj 2571 od 6. oktobra 2008. godine

5)      Už- 897/2008    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije U. 7692/07 od 13. marta 2008. godine

6)      Už- 909/2008    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Kruševcu u predmetu P. 376/08

7)      Už- 913/2008    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Kruševcu u predmetu P. 2333/03

8)      Už- 917/2008    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Kruševcu u predmetu P. 1665/03

9)      Už- 919/2008    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Kruševcu u predmetu P. 607/06  

10)      Už- 920/2008    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Kruševcu u predmetu P. 1769/02   

11)      Už- 921/2008    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Kruševcu u predmetu P. 2050/03   

12)      Už- 924/2008    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Kruševcu u predmetu P. 1090/06 

13)      Už- 991/2008    -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Opštinskog suda u Novom Pazaru I. 8/05 od 6. maja 2008. godine, rešenja Opštinskog suda u Novom Pazaru I. 965/04 od 7. maja 2008. godine, rešenja Opštinskog suda u Novom Pazaru Ipv. 19/08 od 4. jula 2008. godine i rešenja Okružnog suda u Novom Pazaru Gž. 1024/08 od 21. jula 2008. godine

14)      Už- 1037/2008    -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Opštinskog suda u Novom Pazaru I. 147/08 od 3. juna 2008. godine i rešenja Okružnog suda u Novom Pazaru Gž. 912/08 od 15. jula 2008. godine

15)      Už- 1042/2008    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji se vodio pred Petim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu P. 458/08

16)      Už- 1234/2008    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u vanparničnom postupku koji se vodio pred Osnovnim sudom u Novom Pazaru u predmetu R1. 73/10

17)      Už- 1259/2008    -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Vrhovnog suda Srbije Uzz. 16/07 od 31. oktobra 2007. godine, „radnje/izvršenog čina“ Narodne banke Jugoslavije (čiji je pravni sledbenik Narodna banka Srbije) i rešenja Vrhovnog suda Srbije U. 2565/05 od 30. novembra 2005. godine

18)      Už- 1415/2008    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u parničnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Novom Pazaru u predmetu P 1. 707/08

19)      Už- 1427/2008    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u  postupku koji se vodio pred Trgovinskim sudom u Beogradu u predmetu R. 691/08, kao i protiv zaključka Trgovinskog suda u Beogradu R. 525/05 od 3. avgusta 2005. godine, rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. 11883/05 od 13. marta 2006. godine, rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. 11095/05 od 26. decembra 2005. godine, rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. 1281/05 od 24. novembra 2005. godine, rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. 12619/05 od 24. novembra 2005. godine, rešenja Višeg trgovinskog suda Pvž. 223/08 od 9. aprila 2008. godine i rešenja Trgovinskog suda u Beogradu R. 691/08 od 7. novembra 2008. godine

20)      Už- 1465/2008    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Okružnog suda u Beogradu Gž. 6045/07 od 24. jula 2008. godine

21)      Už- 1546/2008    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Lajkovcu P1. 15/07 od 26. maja 2008. godine, presude Okružnog suda u Valjevu Gž1. 427/08 od 14. novembra 2008. godine i rešenja Vrhovnog suda Srbije Rev. II 709/09 od 2. septembra 2009. godine

22)      Už- 250/2009    -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Vrhovnog suda Srbije Rev. 502/07 od 11. septembra 2008. godine, povreda prava na pravično suđenje i suđenje u razumnom roku

23)      Už- 964/2009    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije U. 6960/07 od 18. marta 2009. godine

24)      Už- 1236/2009    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na imovinu u postupku koji se vodio pred Odeljenjem za imovinsko-pravne poslove Opštinskog sekretarijata za urbanizam, komunalno-stambene i građevinske poslove opštine Savski Venac u predmetu 465-52/89- III -03

25)      Už- 1567/2009    -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Prvog opštinskog suda u Beogradu P. 8105/08 od 28. novembra 2008. godine i rešenja Okružnog suda u Beogradu Gž. 6039/09 od 10. juna 2009. godine

26)      Už- 1673/2009    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji se pred Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih – Pokrajinski fond, Filijala Novi Sad vodio u predmetu D-4466

27)      Už- 1824/2009    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Zrenjaninu P. 1697/06 od 5. aprila 2007. godine, presude Okružnog suda u Zrenjaninu Gž. 55/08 od 20. februara 2008. godine i presude Vrhovnog suda Srbije Rev. 1955/08 od 27. maja 2009. godine

28)      Už- 2160/2009    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije U. 4113/07 od 2. maja 2009. godine, kao i zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku koji se voio pred Komandom vojnog okruga Niš pod br. Up-2 50/07 i uprvnom sporu koji se vodio pred Vrhovnim sudom Srbije u predmetu U. 4113/07

29)      Už- 2176/2009    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u parničnom postupku koji se vodio pred Drugim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu P. 2019/05

30)      Už- 156/2010    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Okružnog suda u Nišu Gž1. 109/09 od 19. februara 2009. godine i presude Vrhovnog Suda Srbije Rev. II 1080/09 od 14. oktobra 2009. godine

31)    Už - 954/2008 – Ustavna žalba izjavljena protiv presude Okružnog suda u Požarevcu Gž. 1944/07 od 8. aprila 2008. godine

 32)    Už - 999/2008 – Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije Uscg. 1182/06 od 26. marta 2008. godine

33)    Už - 1368/2008 – Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije Prev. 127/08 od 17. juna 2008. godine

34)    Už - 1549/2008 – Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Opštinskog suda u Subotici I1. 66/07 od 12. septembra 2008. godine i rešenja Okružnog suda u Subotici Gž. 1139/08 od 30. oktobra 2008. godine

35)    Už - 481/2009 – Ustavna žalba izjavljena protiv pojedinačnih akata i radnji „Elektrodistribucije Niš“

36)    Už - 751/2009 – Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije U. 7095/07 od 17. decembra 2008. godine

37)    Už - 852/2009 – Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije U. 7096/07 od 18. decembra 2008. godine

38)    Už - 853/2009 – Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije U. 7098/07 od 25. juna  2008. godine

39)    Už - 2685/2010 – Ustavna žalba izjavljena protiv presude Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 4183/10 od 17. marta 2010. godine

40)    Už - 2945/2010 – Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Osnovnog suda u Jagodini – sudska jedinica u Rekovcu I-18/10 od 16.marta 2010. godine i rešenja Višeg suda u Jagodini Gž. 798/10 od 28. aprila 2010. godine

41)    Už – 3471/2010 - Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Vojne pošte 1092 Kragujevac Up-1 broj 109-4/06 od 23. oktobra 2006. godine, rešenja Vojne pošte 1084 Beograd Up-2 broj 474-2/06 od 20. decembra 2006. godine, presude Vrhovnog suda Srbije U. 876/07 od 16.  januara 2008. godine, rešenja Vojne pošte 1097 Niš U-1 broj 109/06 od 28. avgusta 2008. godine, rešenja Vojne pošte 1122 Beograd Up-2 broj 474-11/06  od 16. oktobra 2008. godine, presude Upravnog suda U. 6307710 od 12. marta 2010. godine i rešenja Vrhovnog kasacionog suda Uzp. 27/10 od 4. juna 2010. godine

42)    Už – 3514/2010 - Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Nišu P. 5352/09 od 22. oktobra 2009. godine i presude Apelacionog suda u Nišu Gž. 2673/10 od 1. juna 2010. godine

43)      Už – 3546/2010 - Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja  Vrhovnog kasacionog suda Gzz1. 262/10 od 11. maja 2010. godine, presude Okružnog suda u Kragujevcu Gž. 1987/09 od 16. oktobra 2009. godine i presude Opštinskog suda u Kragujevcu P. 2336/08 od 15. jula 2009. godine

44)    Už – 3604/2010 - Ustavna žalba izjavljena protiv presude Apelacionog suda u Novom Sadu Kž. I 12/10 od 13. aprila 2010. godine

45)    Už – 3612/2010 - Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu Rev. 2498/10 od 22. aprila 2010. godine

46)    Už – 3613/2010 - Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Okružnog suda u Zrenjaninu Kv. 198/09 od 30. septembra 2009. godine, rešenja Vrhovnog suda Srbije Kž. II2812/09 od 26. oktobra 2009. godine i akta Republičkog javnog tužilaštva KTZ. 1021/09 od 13. jula 2010. godine

47)    Už – 3751/2010 - Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev2. 1262/10 od 22. aprila 2010. godine

48)    Už – 3759/2010 - Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Vrhovnog kasacionog suda Gzz1.319/10 od 20. maja 2010. godine, rešenja Okružnog suda u Pirotu Gž. 628/09 od 4. septembra 2009. godine i rešenja Opštinskog suda u Pirotu 477/08 od 14. maja 2009. godine

49)    Už – 3808/2010 - Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Osnovnog suda u Čačku K. 247/10 od 4. juna 2010. godine i rešenja Apelacionog suda u Kragujevcu Kž. 2-868/10 od 7. jula 2010. godine

50)    Už – 3954/2010 - Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Opštinskog suda u Paraćinu I. 222/08 od 29. februara 2008. godine, rešenja Opštinskog suda u Paraćinu I. 912/08 od 25. avgusta 2008. godine i rešenja Višeg suda u Jagodini Gž. 1144/10 od 13. jula 2010. godine

51)    Už – 4040/2010 - Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Opštinskog suda u Loznici P. 579/06 od 8. septembra 2008. godine, rešenja  Trgovinskog suda u Valjevu P. 1020/08 od 16. marta 2009. godine, rešenja Trgovinskog suda u Valjevu P. 1020/08 od 22. aprila 2009. godine i rešenja Privrednog apelacionog suda u Beogradu Pž. 1813/10 od 3. juna 2010. godine, kao i zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku koji se vodio u  parničnom postupku pred Opštinskim sudom u Loznici u predmetu P. 579/06 i u parničnom postupku koji se vodio pred Trgovinskim sudom u Valjevu u predmetu P. 1020/08

52)    Už – 4062/2010 - Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Osnovnog suda u Subotici I. 2540/10 (2008) od 12. maja 2010. godine i rešenja Višeg suda u Subotici Gž. 662/10 od 20. jula 2010. godine, povreda prava na suđenje u razumnom roku  u izvršnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Subotici I1. 234/08

53)    Už – 4074/2010 - Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Vrbasu P. 55/08 od 29. maja 2008. godine i presude Okružnog suda u Novom Sadu Gž. 5320/08 od 13. novembra 2008. godine – povreda prava na suđenje u razumnom roku  koji se vodio pred Opštinskim sudom u Vrbasu P.55/08

54)    Už – 4085/2010 - Ustavna žalba izjavljena protiv radnje postupanja Narodne banke Srbije, Direkcije za registre i prinudnu naplatu, Odsek za prinudnu naplatu u Kragujevcu, rešenja Četvrtog opštinskog suda u Beogradu I. 992/02 od 25. marta 2009. godine i rešenja Prvog osnovnog suda u Beogradu IPV (i) 17/10 I. 10008/10 od 8. juna 2010. godine - povrede prava na suđenje u razumnom roku u izvršnom postupku koji se vodio pred Četvrtim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu I. 992/01 , kao i u postupku po predlogu podnosioca ustavne žalbe za otklanjanje nepravilnosti pri obračunu kamate u sprovođenju izršenja rešenja o izvršenju Četvrtog opštinskog suda u Beogradu I. 992/02 od 4. maja 2004. godine koji se vodio pred tim sudom u predmetu I. 992/02

55)    Už – 4121/2010 - Ustavna žalba izjavljena protiv radnji Opštinskog suda u Zaječaru u predmetu Ki. 193/05

56)    Už – 4222/2010 - Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Subotici K. 902/08 od 20. januara 2009. godine i presude  Apelacionog suda u Novom Sadu Kž. I 877/10 od 23. marta 2010. godine

57)    Už – 4473/2010 - Ustavna žalba izjavljena protiv presude Prekršajnog suda u Leskovcu 5-Pr. 9592/10 k.02 od 21. juna 2010. godine i presude Višeg prekršajnog suda u Beogradu Odeljenje u Nišu II 209, Prž. 27038/10 od 16. jula 2010. godine

Predlog za preispitivanje Rešenja Ustavnog suda

58)     Už –   733/2010  

59)     Už – 3163/2010  

                          5. Pravni karakter Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije i nadležnost Ustavnog suda za njegovu ocenu – predlog stava (Komisija za praćenje ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti)

                        6.    Razno.


• Na vrh stranice