PRETRAGA SAJTA: RSS

Saopštenje sa 10. Redovne sednice Ustavnog suda, održane 25. marta 2009. godine, kojom je predsedavala dr Bosa Nenadić, predsednik Ustavnog suda


četvrtak, 26. mart 2009

Ustavni sud je na 10. Redovnoj sednici odlučio o 46 predmeta, a u 4 predmeta ( IU-302/05, IU- 12/08, IU- 203/04 i Už- 749/08) je odložio razmatranje i odlučivanje.


I U predmetima ocene ustavnosti zakona i ocene ustavnosti i zakonitosti drugih propisa republičkih organa, Ustavni sud je:

- utvrdio da Zakon o merama za otklanjanje i ublažavanje posledica primene sankcija međunarodnih organizacija ("Službeni glasnik RS", br. 46/92, 7/95 i 45/02) nije u saglasnosti sa Ustavom jer je ocenio da su ovlašćenja državnih organa za sprovođenje mera propisanih tim zakonom , u suprotnosti sa odredbama čl. 58, 82, 83 i 84 Ustava koje utvrđuju osnove na kojima se temelji ekonomsko uređenje Republike Srbije , kao i sa obavezama koje je naša zemlja preuzela na međunarodnom planu. S obzirom na utvrđene razloge neustavnosti Zakona, Sud je utvrdio da je nesaglasna sa Ustavom i Uredba o uslovima i o načinu plaćanja obaveznog osiguranja na graničnom prelazu u međunarodnom drumskom saobraćaju lica koja upravljaju motornim vozilima inostrane registracije, odnosno stranih prevoznika na teritoriji Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 75/92, 8/93, 51/93, 63/93, 8/94, 25/94, 57/94, 32/96 i 45/99), kao podzakonski akt donet za njegovo izvršavanje.(predmet IU-206/00)
- odbio predloge za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 193. stav 2. i člana 456. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj 125/04), koje utvrđuju da, ako u osnivačkom aktu nije navedena vrsta akcionarskog društva , akcionarsko društvo je otvoreno, odnosno, koje propisuju da danom stupanja na snagu Zakona , prestaje da važi Zakon o preduzećima , osim čl . 392 do 399 i čl. 400a, 400b, 400v i 421, koji ostaju na snazi do isteka rokova za privatizaciju utvrđenih zakonom kojim se uređuje privatizacija, jer je ocenio da su zasnovane na odredbama čl. 86 i 97 Ustava koje utvrđuju da se postojeća društvena svojina pretvara u privatnu pod uslovima, na način i u rokovima predviđenim zakonom, odnosno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje pravni položaj privrednih subjekata, svojinske i obligacione odnose i druge ekonomske odnose od opšteg interesa. Sud nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 255. stav 1, čl. 447. i 448. i člana 456 Zakona i za ocenu saglasnosti člana 447. Zakona sa članom 1. Protokola 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (,,Službeni list SCG- Međunarodni ugovori ,, br. 9/03 i 5/05 ) jer je ocenio da su te odredbe Zakona koje propisuju da pravo na akcije društva iz sredstava raspoloživih za te namene imaju akcionari društva na dan donošenja te odluke prema evidenciji u Centralnom registru hartija od vrednosti, odnosno akcionari društva na dan utvrđen u toj odluci; utvrđuju pravo većinskog akcionara (95% i više akcija ) da pod uslovima propisanim Zakonom otkupi i akcije preostalih nesaglasnih akcionara; te utvrđuju pod Zakonom propisanim uslovima, određena prava manjinskih akcionara, - zasnovane na navedenim, kao i odredbama čl 18, 21, 58, 82, 84 Ustava koje utvrđuju da se zakonom može propisati način ostvarivanja zajemčenih ljudskih i manjinskih prava samo ako je to Ustavom izričito predviđeno ili ako je to neophodno za ostvarenje pojedinog prava zbog njegove prirode, pri čemu zakon ni u kom slučaju ne sme da utiče na suštinu zajemčenog prava; zabranjuju svaku diskriminaciju, posrednu ili neposrednu po bilo kom osnovu a naročito i po osnovu imovinskog stanja; jamče mirno uživanje svojine i drugih imovinskih prava stečenih na osnovu zakona i određuju da pravo svojine može biti oduzeto ili ograničeno samo u javnom interesu utvrđenom na osnovu zakona, uz naknadu koja ne može biti niža od tržišne; da se zakonom može ograničiti način korišćenja imovine; da se ekonomsko uređenje zasniva na tržišnoj privredi, otvorenom i slobodnom tržištu, slobodi preduzetništva, samostalnosti privrednih subjekata i ravnopravnosti privatne i drugih oblika svojine; da je Republika Srbija jedinstveno područje sa jedinstvenim tržištem roba, rada, kapitala i usluga; da prava stečena ulaganjem kapitala na osnovu zakona, ne mogu zakonom biti umanjena. Sud je pritome ocenio da osporene odredbe člana 447 Zakona ne sadrže ni povredu člana 1 Potokola 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda koji propisuje da svako fizičko i pravno lice ima pravo na neometano uživanje svoje imovine; da niko ne može biti lišen svoje imovine osim u javnom interesu i pod uslovima predviđenim zakonom i opštim načelima međunarodnog prava , ali da to ni na koji način ne utiče na pravo države da primenjuje zakone koje smatra potrebnim da bi regulisala korišćenje imovine u skladu sa opštim interesima. (predmet IU-292/05)

- odbio predloge za utvrđivanje neustavnosti i nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti odredaba čl. 1, 2, 4, člana 7. stav 2. tačka 1, člana 16. stav 1, čl. 23. i 73. Zakona o zaštiti konkurencije ("Službeni glasnik RS", broj 79/05), jer je ocenio da su osporene odredbe kojima se utvrđuje predmet zakona i osnivanje Komisije za zaštitu konkurencije; određuju akti i radnje privrednih subjekata i drugih pravnih i fizičkih lica i ostalih učesnika na tržištu koji se smatraju povredom konkurencije, utvrđuje ovlašćenje Vlade da bliže propisuje Zakonom utvrđene kriterijume za procenu postojanja bitnog sprečavanja, ograničavanja ili narušavanja konkurencije; krug lica-učesnika u prometu roba i usluga, na koja se primenjuje Zakon; bliže određuju akti koji za cilj ili posledicu imaju ili mogu imati bitno sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje konkurencije te utvrđuje da su zabranjeni i ništavi; definiše poziciju učesnika na tržištu koji ima dominantan položaj; određuje pojam koncentracije na tržištu, uslove i postupak sprovođenja koncentracije; zaštitne mere koje se izriču učesnicima na tržištu zbog povrede odredaba Zakona, u skladu sa odredbama čl. 82, 84 i 97 Ustava koje utvrđuju da se ekonomsko uređenje zasniva na tržišnoj privredi, otvorenom i slobodnom tržištu, slobodi preduzetništva, samostalnosti privrednih subjekata i ravnopravnosti privatne i drugih oblika svojine; da je Republika Srbija jedinstveno privredno područje sa jedinstvenim tržištem roba, rada, kapitala i usluga; da svi imaju jednak pravni položaj na tržištu, da su zabranjeni akti kojima se, suprotno zakonu, ograničava slobodna konkurencija stvaranjem ili zloupotrebom monopolskog ili dominantnog položaja; da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje jedinstveno tržište, pravni položaj privrednih subjekata ,sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti, svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine. Iz razloga nenadležnosti, Sud je odbacio zahtev za ocenu međusobne saglasnosti Zakona o zaštiti konkurencije sa Zakonom o registraciji privrednih subjekata, Zakonom o preduzećima, Zakonom o privatnim preduzetnicima, Zakonom o cenama, Zakonom o prekršajima, Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugim finansijskim instrumentima. (predmet IU-30/06)

- dostavio na mišljenje Narodnoj skupštini Republike Srbije, u smislu člana 33. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu, inicijative za ocenu ustavnosti odredaba čl. 8. i 9. Zakona o privrednim komorama ("Službeni glasnik RS", broj 65/01) . (predmet IU-94/06)

- obustavio postupak za ocenjivanje ustavnosti odredbe člana 9. stav 1. tačka 24) Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02 i 35/04), jer je utvrdio da je u toku postupka prestala da važi osporena odredba Zakona, kao i Ustav iz 1990. godine, u odnosu na koji je tražena ocena. Iz istih razloga, odbačena je inicijativa za ocenu ustavnosti navedene odredbe Zakona. Sud je zaključio da nastavi postupak po inicijativama za ocenu ustavnosti člana 9 tačka 16 i člana 14a pod 2) navedenog Zakona, kao i člana 19 pod 2) Uredbe o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u državnim organima i izabranih odnosno postavljenih lica (,,Službeni glasnik RS,, broj 95/05). (predmet IU-173/06)

- odbacio zahtev za preispitivanje Odluke Saveznog ustavnog suda IU-br. 9/96, 10/96, 15/96, 83/96, 153/96, 231/96, 135/97 i 160/99 od 13. marta 2001. godine zbog nenadležnosti za postupanje po takvom zahtevu.

- Sud je odbacio inicijative za ocenu ustavnosti odredaba člana 4, člana 35 stav 1, člana 36 stav 6 i člana 72 Zakona o eksproprijaciji ("Službeni glasnik RS", broj 53/95, "Službeni list SRJ", broj 16/01 i "Službeni glasnik RS", broj 23/01), zbog nepostojanja procesnih pretpostavki, odnosno zbog nenadležnosti da odlučuje o primeni zakona. (predmet IU-75/05)

- odbacio zahteve za ocenu ustavnosti i zakonitosti Uredbe o obaveznoj proizvodnji i ceni hleba od brašna "T-850" i ceni tog brašna ("Službeni glasnik RS", br. 44/01 i 16/04) jer je o ustavnosti Uredbe već odlučivao, a iz novih navoda, razloga i podnetih dokaza ne proizlazi da ima osnova za ponovno odlučivanje. (predmet IU-3/07)


II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da Odluka o uvođenju mesnog samodoprinosa za područje mesne zajednice Despotovac ("Opštinski službeni glasnik", broj 6/01) nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom jer je ocenio da odredbe Odluke utvrđuju povratno dejstvo protivno odredbi člana 197 Ustava, a da pitanja namene samodoprinosa, osnovica, obveznika i uplate sredstava samodoprinosa na račun mesne zajednice, uređuju protivno odredbama Zakona o finansiranju lokalne samouprave i Zakona o porezu na dohodak građana.(predmet IU-57/07)

- utvrdio da odredbe člana 8. Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih i učenika Osnovne škole "Boško Palkovljević - Pinki", Batajnica, od 10. maja 2006. godine, sa dopunama od 2. marta 2007. godine, koje propisuju teže povrede radnih obaveza i mere koje se izriču, nisu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom, jer su donete prekoračenjem ovlašćenja s obzirom da član 130 Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisuje da se opštim aktom ustanove utvrđuju lakše povrede radnih obaveza zaposlenog i mere koje se izriču. (predmet IUo-162/08)

- obustavio postupak za ocenu zakonitosti odredaba čl. 2. i 6. Statuta opštine Novi Bečej, broj: 01-010-1/2002 od 27. juna 2002. godine koji je donela Skupština opštine Novi Bečej, jer je utvrdio da je u toku postupka pred Ustavnim sudom Statut prestao da važi, a nije ocenio da postoje posledice nezakonitosti koje zahtevaju donošenje odluke. (predmet IU-104/06)

- okončao postupke za ocenjivanje ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 3. stav 5, člana 11. stav 1, člana 17, čl. 22. do 24. i člana 25. st. 5, 6. i 7, čl. 29, 34. i 38. Odluke o javnom prevozu putnika u drumskom saobraćaju na teritoriji opštine Odžaci ("Službeni list opštine Odžaci broj 2/06) i za ocenjivanje zakonitosti odredaba Pravilnika o postupku javne nabavke male vrednosti broj 01-856/05 , od 26. juna 2005. godine, koji je doneo Upravni odbor Instituta za rehabilitaciju iz Beograda, jer su podnosioci odustali od inicijative, a Sud nije našao osnova da sam nastavi dalje vođenje postupka. (predmeti IU-51/06 i IU-276/06)

- okončao postupak za ocenu zakonitosti podnosilac odustao od inicijative, a Sud nije našao osnova da sam nastavi dalje vođenje postupka. (predmet)

- odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o utvrđivanju koeficijenata za obračun i isplatu plata izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima opštine Blace ("Službeni list opštine Blace", broj 7/06) jer je utvrdio da je u toku postupka osporena Odluka prestala da važi, a da su prestali da važe i Ustav Republike Srbije od 1990. godine, kao i Zakon o lokalnoj samoupravi iz 2002. godine, u odnosu na koje je tražena ocena ustavnosti i zakonitosti. (predmet IU-149/06)

- odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta EPS-Javnog preduzeća "Elektro-Srbija", Kraljevo, od 3. septembra 2001. godine, sa izmenama i dopunama od 17. oktobra 2001. godine, jer je utvrdio da je osporeni Pravilnik prestao da važi, kao i Ustav Republike Srbije iz 1990. godine i Zakon o radnim odnosima, u odnosu na koje je tražena ocena ustavnosti i zakonitosti. (predmet IU-26/06)

- odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Pojedinačnog kolektivnog ugovora DP HUP "Balkan" Leskovac od 5. novembra 2004. godine , jer je utvrdio da osporeni akt nije objavljen, te u smislu člana 196 Ustava nije stupio na snagu i ne proizvodi pravno dejstvo. (predmet IU-180/08)


III U postupcima za rešavanje sukoba nadležnosti, Sud je rešio :

- Po zahtevu Gordane Virovkić, Srđana Cvetkovića, Đorđa Kokotovića, Duška Miljaveca, Zdravinke Kovačević, Zorice Ljubenović i Marije Joksimović, svih iz Beograda, za utvrđenje ništavosti odluke skupa stanara u Palackovoj 8 u Beogradu, od 10. jula 1995. godine, o konstituisanju Skupštine stanara, izboru predsednika, potpredsednika, blagajnika i članova saveta, nadležan je Drugi opštinski sud u Beogradu.(predmet IIIU-195/08)


IV U postupcima po ustavnim žalbama, Ustavni sud je:

- usvojio ustavnu žalbu Vojina Beočanina, Božane Beočanin, Radojke Joković, Slavomirke Nastasić, Slavke Sočanac, Emilije Kovačević, Milene Živković, Radiše Petrovića, Smilje Vukadinović, Ratka Vidića, Ružice Vučković, Milije Ilića i utvrdio da je rešenjem Vrhovnog suda Srbije Sgzz.1321/06 od 7. decembra 2006. godine, povređeno pravo podnosilaca ustavne žalbe na pravno sredstvo iz člana 36 stav 2 Ustava. Povreda prava učinjena je neosnovanim odbacivanjem zahteva za zaštitu zakonitosti o čijoj je osnovanosti trebalo odlučivati. Sud je poništio navedeno rešenje Vrhovnog suda i odredio da se donese nova odluka o zahtevu za zaštitu zakonitosti, koji su podnosioci ustavne žalbe izjavili protiv presude Okružnog suda u Kraljevu Gž. 208/06 od 31. maja 2006. godine. Sud je odbacio ustavnu žalbu Milke Mišović izjavljenu protiv presude Opštinskog suda u Raški P.1839/04 od 20. septembra 2005. godine, presude Okružnog suda u Kraljevu Gž.228/06 od 14. aprila 2006.godine i rešenja Vrhovnog suda Srbije Sgzz 1087/06 od 2. novembra 2006. godine. Sud je odbacio inicijativu podnosioca ustavne žalbe za ocenu ustavnosti i zakonitosti pismenih izjava zavedenih kod TP «Ibar», a.d., Raška pod br. 143, 862, 863, 864, 867, 868, 869, 873, 874, 875, 878 i 880, od 23. maja 2001. godine i pismene izjave broj 2161 od 17. septembra 2001. godine.(predmet Už – 18/07 )


RUKOVODILAC SLUŽBE PREDSEDNIKA USTAVNOG SUDA

Branka Ćurčija

• Na vrh stranice