ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Привремена мера у односу на одредбе Закона о јавном тужилаштву и Закона о судијама


петак, 21. фебруар 2014

Привременом мером донетом уз решења о покретању поступка за оцену уставности одредаба Закона о јавном тужилаштву и Закона о судијама, којима је прописано да су Државно веће тужилаца и Високи савет судства дужни да приликом предлагања кандидата за први избор заменика основог јавног тужиоца, односно кандидата за избор судије прекршајног или основног суда предложе кандидата који је завршио почетну обуку у Правосудној академији, Уставни суд је, до окончања поступка оцене уставности, сагласно Закону о Уставном суду, обуставио извршење појединачних аката и радњи предузетих на основу оспорених законских одредаба. Донета привремена мера нема за правну последицу обустављање поступака избора судија и заменика јавних тужилаца по већ расписаним конкурсима, већ само правну немогућност да се у тим поступцима примене спорне одредбе закона.

Уставни суд подсећа да су оспорене одредбе Закона о јавном тужилаштву и Закона о судијама у суштини истоветне одредбама Закона о Правосудној академији за које је Суд својом одлуком утврдио да нису у сагласности са Уставом, те привремена обустава њихове примене има за циљ очување јединства правног поретка у Републици Србији. 


• На врх странице