ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Уставни суд одбио предлог за забрану рада удружења грађана „СРПСКИ НАРОДНИ ПОКРЕТ 1389“ из Београда и удружења грађана СНП „НАШИ“ из Аранђеловца


среда, 14. новембар 2012

Уставни суд је на данашњој Седници о већању и гласању, у предмету VIIУ-482/2011, донео одлуку којом је одбио предлог за забрану рада удружења грађана „СРПСКИ НАРОДНИ ПОКРЕТ 1389“ из Београда и удружења грађана СНП „НАШИ“ из Аранђеловца и одбацио предлог за забрану рада удружења грађана „СНП НАШИ 1389“.

Свеобухватном анализом програмских начела удружења, активности његових чланова и сразмерности већ предузетих мера надлежних државних органа према удружењима и њиховим члановима, Суд је закључио да у конкретном случају нису испуњени Уставом прописани услови за забрану рада удружења „СНП 1389“ и „СНП НАШИ“. Таква оцена Суда темељи се на становишту да забрана рада удружења мора представљати нужну меру демократског друштва. У том контексту Суд указује да ова мера представља последњи одбрамбени акт демократског друштва када деловање и активности удружења и његових чланова крајње озбиљно и интензивно крше Уставом зајемчена права и слободе тако да се њима на несумљив начин жели остварити насилно рушење уставног поретка, кршење зајемчених људских или мањинских права или изазивање расне, националне или верске нетрпељивости. Стога је Суд становишта да је ову меру могуће изрећи тек када се поуздано утврди да све претходно предузете мере надлежних државних органа нису спречиле континуирано деловање удружења и његових активности усмерених на остварење Уставом забрањених циљева.

Суд је закључио да се у конкретном случају не може поуздано утврдити постојање уставних разлога за изрицање најтеже мере као што је забрана рада удружења грађана. У том контексту, Суд примећује да предузете мере од стране надлежних државних органа према члановима удружења не представљају адекватан одговор демократског друштва за учињене повреде права због чијег би неуспеха Уставни суд могао и морао забранити рад њихових удружења. На оправданост изрицања такве мере не упућују ни Суду презентирани докази о бројности учињених повреда закона и тежини изречених мера појединим члановима удружења.  Из тих разлога Уставни суд није дошао до поузданог уверења да су у систему заштите слобода и права надлежни државни органи претходно већ исцрпели све мере превенције и адекватног санкционисања против правног деловања ових удружења и њихових чланова, због чега би се за свако даље понављање истих или сличних кажњивих или узнемиравајућих активности удружења морало прибећи изрицању мере забране њиховог рада као нужног и једино могућег одговора државе у демократском друштву.

Суд је нашао да у спроведеном поступку није потврђена основаност тврдње Републичког јавног тужиоца о постојању одредбом члана 55. став 4. Устава утврђених разлога због којих би се могао забранити рад удружења „СНП 1389“ и „СНП НАШИ“.

У односу на удружење грађана „СНП НАШИ 1389“ Суд је одбацио предлог Републичког јавног тужиоца, јер је утврдио да не постоје процесне претпоставке за вођење поступка утврђене Уставом и законом с обзиром на то да наведено удружење грађана не постоји, није регистровано и не делује. 


• На врх странице