ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 6. седнице Уставног суда, одржане 18. маја 2023. године, којом је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда


четвртак, 18. мај 2023

Уставни суд је на 6. седници одлучио о 4 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- покренуо поступак за утврђивање неуставности одредаба члана 210. став 1. тач. 2) и 3) и став 3, члана 212. став 1. у делу који гласи: „и 3)“ и став 2. и члана 213. ст. 1. и 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 25/19). Суд је одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену уставности одредаба члана 206. наведеног Закона. (предмет IУз-106/2019)

II У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- утврдио да одредбе члана 31. тачка 2. у делу који гласи: „по коефицијенту 1,00“, тачка 3. подтачка (1) у делу који гласи: „по коефицијенту 3,66“, подтачка (2) у делу који гласи: „по коефицијенту 1,17“, подтачка (3) у делу који гласи: „по коефицијенту 1,786“, тачка 4. подтачка (1) у делу који гласи: „по коефицијенту 135,5“, подтачка (2) у делу који гласи: „по коефицијенту 240,15“, подтачка (3) у делу који гласи: „по коефицијенту 3,66“ Одлуке о одржавању чистоће на територији општине Пећинци („Службени лист општина Срема“, бр. 21/14, 42/16, 18/18, 40/20 и 20/22), нису у сагласности са Уставом и законом. Суд је одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену уставности Одлуке о измени и допуни Одлуке о одржавању чистоће на територији општине Пећинци („Службени лист општина Срема“, број 40/20). (предмет IУо-84/2021)

- утврдио да одлуке Управног одбора Адвокатске коморе Београда број 4235/2022 од 7. јуна 2022. године, број 5268/2022 од 4. јула 2022. године и број 5945/2022 од 15. јула 2022. године, нису у сагласности са Уставом и законом. (предмет IУо-74/2022)

- утврдио да одредбе члана 15. алинеја 1. у делу који гласи: „се“ и „налазе на удаљености која не може бити мања од 15м од стамбених објеката, а од 3 до 5м од међне линије, као и да“ и алинеја 3. у делу који гласи: „ , а постављене на удаљености која не може бити мања од 15м од стамбених објеката, а од 3 до 5м од међне линије“ Одлуке о држању домаћих животиња на територији града Панчева („Службени лист града Панчева“, број 34/19) нису у сагласности са законом. Суд је одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену законитости одредбе члана 15. алинеја 2. наведене Одлуке. Суд је одбацио захтев за обуставу извршења радњи предузетих на основу оспорених одредаба члана 15. ал. 1. до 3. наведене Одлуке. (предмет IУо-93/2022)


• На врх странице