ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 16. седницe I Великог већа, одржанe 19. јула 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


среда, 19. јул 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 16. седници I Великог већа одлучио о 11 предмета

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- покренуо поступак за утврђивање незаконитости у предмету IУо-254/2016 и обуставио извршење појединачног акта или радње предузете на основу акта чију незаконитост оцењује.

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-8793/2014, Уж-3419/2015, Уж-4461/2015, Уж-4531/2015, Уж-4860/2015, Уж-5332/2015, Уж-5719/2015, Уж-8442/2015 и Уж-8396/2016

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-2020/2015


• На врх странице