ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 3. Седнице о већању и гласању, одржане 10. јула 2012. године, којом је председавао др Драгиша Слијепчевић, председник Уставног суда


уторак, 10. јул 2012

 Уставни суд је на 3. Седници о већању и гласању, одржаној 10. јула 2012. године, у предмету IУз-353/2009, донео одлуку којом је утврдио да нису у сагласности са Уставом следеће одредбе Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС“, број 99/09):

- одредбе члана 2. ст. 2. и 3,

- одредба члана 3. став 3. у делу који гласи: „као регија у којој се
традиционално негују европски принципи и вредности“ и у делу који
гласи: „и у оквиру своје надлежности може основати представништва у
регионима Европе, односно у Бриселу“,

- одредба члана 4. став 1. у делу који гласи: „у њеним географским
областима (Бачка, Банат и Срем)“,

- одредба члана 4. став 5. у делу који гласи: „главни,“,

- одредба члана 5. став 3,

- одредба члана 9. став 1. у делу који гласи: „и законом“ и у делу који
гласи: „односно које су законом одређене као питања од покрајинског
значаја“,

- одредбе члана 9. ст. 3. и 4,

- одредбе члана 10. тачка 15) у делу који гласи: „и локалне самоуправе“,

- одредба члана 13. тачка 1),

- одредба члана 16. тачка 1),

- одредба члана 18. тачка 1),

- одредба члана 19,

- одредба члана 21,

- одредба члана 25. тачка 1),

- одредбе члана 27,

- одредба члана 53. тачка 1), у делу који гласи: „друга права у области
социјалне заштите, већи обим права од права утврђених законом и“, у
делу који гласи: „њихово“ и у делу који гласи: „као и друге облике“,

- одредба члана 58. у делу који гласи: „додатна и допунска права и
заштиту, односно“,

- одредбе члана 64,

- одредбе члана 68. став 1. тач. 1) до 4),

- одредбе члана 73. став 1. тач. 1) и 2),

- одредаба члана 74. тач. 3), 4) и 5) и

- одредба члана 76. став 1. Закона.

Суд је одбио предлог за утврђивање неуставности следећих одредаба наведеног Закона:

- одредбе члана 2. став 1,

- одредбе члана 3. став 1,

- одредбе члана 3. став 2, под условима и ограничењима датим у делу VI
тачка 2. подтачка 2.2. овог Образложења,

- одредбе члана 4. став 4, под условима и ограничењима датим у делу VI
тачка 3. подтачка 3.2. овог Образложења,

- одредбе члана 5. став 2, уз тумачење дато у делу V овог Образложења и
под условима и ограничењима датим у делу VI тачка 4. подтачка 4.1.
овог Образложења,

- одредбе члана 6,

- одредбе члана 7. став 2,

- одредаба члана 10. тач. 2), 3), 6), 11), 12) и 13),

- одредбе члана 25. тачка 5), под условима и ограничењима датим у делу
VI тачка 11. подтачка 11.2. овог Образложења,

- одредбе члана 38, под условима и ограничењима датим у делу VI тачка
13. овог Образложења,

- одредбе члана 74. тачка 2),

- одредаба члана 75,

- одредбе члана 82. и

- одредбе члана 86. Закона.


• На врх странице