ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 7. седнице Уставног суда, одржане 19. априла 2012. године, којом је председаваo др Драгиша Слијепчевић, председник Уставног суда


четвртак, 19. април 2012

Уставни суд је на 7. седници одлучивао о 7 предмета. У предмету IУз-152/2008 Суд није донео одлуку, јер предлог судије известиоца није добио потребну већину.

I У предметима оцене уставности закона Уставни суд је:

- утврдио да одредба члана 38а Закона о порезима на имовину ("Службени гласник РС", бр. 26/01, 45/02, 80/02 и 135/04), није у сагласности с Уставом. (предмет IУз-225/2005)

- утврдио да одредбе члана 13. став 1. у вези са чланом 12. став 1. тачка 6) и члана 16. став 2. Закона о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији ("Службени гласник РС", број 88/09) нису у сагласности са Уставом. Суд је одбацио захтев за обуставу извршења појединачних аката донетих, односно радњи предузетих на основу оспорених одредаба наведеног Закона. (предмет IУз-1218/2010)

- покренуо поступак за утврђивање неуставности одредбе члана 18. став 1. Закона о штрајку („Службени лист СРЈ“, број 29/96 и „Службени гласник РС“, број 101/05), у деловима који гласе: „Запосленом у државном органу,“ и „и припаднику полиције“. (предмет IУз-1442/2010)

II  У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- утврдио да Закључак Владе 05 број 113-1041/2010-4 од 17. фебруара 2010. године, није у сагласности са Уставом и законом. (предмет IУo-577/2011)

III У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставну жалбу предузећа Рудници „Крека“ д.о.о Тузла изјављену против пресуде Врховног суда Србије Рев. 2971/08 од 26. новембра 2008. године, пресуде Окружног суда у Новом Саду Гж. 2922/06 од 5. јуна 2008. године и пресуде Општинског суда у Новом Саду П. 8526/05 од 25. јануара 2006. године и утврдио повреду права на правично суђење зајемчено чланом 32. став 1. Устава Републике Србије. Суд је одредио да Врховни касациони суд, у року од 60 дана од дана достављања Одлуке Уставног суда, понови поступак одлучивања о ревизији подносиоца изјављеној против пресуде Окружног суда у Новом Саду Гж. 2922/06 од 5. јуна 2008. године. (предмет Уж-430/2009)

- усвојио уставну жалбу Предузећа за инжењеринг, производњу, промет и услуге "МАСТЕР ФРИГО" д.о.о. Београд и утврдио да је пресудом Врховног суда Србије У. 6824/07 од 20. маја 2009. године повређено право подносиоца уставне жалбе на правично суђење зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије. Суд је наложио Управном суду у Београду да, у року од 30 дана од дана достављања одлуке Уставног суда, понови поступак по тужби подносиоца уставне жалбе. (предмет Уж-1779/2012)

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-3981/2011.

 

 


• На врх странице