ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 46. редовне седнице Уставног суда, одржане 22. децембра 2011. године, којом је председаваo др Драгиша Слијепчевић, председник Уставног суда


четвртак, 22. децембар 2011

Уставни суд је на 46. редовној седници одлучио о 197 предмета, а у предметима з-348/2009, Уж-775/2009, Уж-1160/2009 и Уж-2150/2009 је одложио разматрање и одлучивање. У предмету з-868/2010 Суд није донео одлуку, јер предлог судије известиоца није добио потребну већину.


I  У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

– обуставио поступак за оцену сагласности одредаба члана 56. Закона о Високом савету судства ("Службени гласник РС", бр. 116/08 и 101/10) са Уставом и потврђеним међународним уговором. Суд је одбацио захтеве за оцену уставности и сагласности са потврђеним међународним уговором одредаба члана 52. ст. 5. и 6. наведеног Закона. (предмет IУз-44/2009)

– није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности одредбе члана 13. став 3. Закона о изменама и допунама Закона о привредним коморама ("Службени гласник РС", број 36/09). (предмет IУз-148/2009)

– одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену уставности одредбе члана 121. став 2. Закона о средњој школи ("Службени гласник РС", бр. 50/92 и 62/03). (предмет IУз-44/2010)

- утврдио да одредбе члана 6. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о судијама („Службени гласник РС“, број 101/10), у делу који гласи: „односно постојања разлога који указују на повреду поступка у доношењу одлуке о избору или предлогу за избор појединог судије“, нису у сагласности са Уставом и потврђеним међународним уговором. Суд је обуставио поступак за оцену сагласности одредаба члана 2, члана 5. став 1. у делу који гласи: „које ће донети стални састав Високог савета судства“, члана 6. ст. 2. до 4. и члана 7. наведеног Закона са Уставом и потврђеним међународним уговором. (предмет IУз-1634/2010)

–  одбацио предлог за покретање поступка за оцену „уставности“ одредбе члана 54. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 79/09 и 52/11). (предмет IУз-507/2011)

II  У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

–  није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности и незаконитости одредаба чл. 7, 9, 11, 14а и 15. Одлуке о мерилима за плаћање накнаде за коришћење грађевинског земљишта („Службени лист општине Суботица“, бр. 31/05, 12/06 и 6/07). (предмет IУо-96/2007)

– одбацио иницијативу „за оцену уставности и законитости“ одредаба члана 16. став 4, члана 20. став 1. и члана 25. Тарифног система за обрачун електричне енергије за тарифне купце ("Службени гласник РС", бр. 1/07, 31/07, 50/07, 81/07, 21/08, 109/09 и 100/10). (предмет IУо-131/2008)

–  утврдио да Правилник о раду Завода за јавно здравље Ваљево од 15. децембра 2008. године није у сагласности са Уставом и законом. Суд је одбацио иницијативу за оцену уставности и законитости Одлуке директора Завода за јавно здравље Ваљево број 5193 од 11. децембра 2008. године и Одлуке Управног одбора Завод за јавно здравље Ваљево број 62/09-3 од 15. јануара 2009. године. Суд је одбацио захтев за обуставу извршења појединачних аката и радњи предузетих на основу наведеног Правилника. (предмет IУо-68/2009)

– није прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање незаконитости Одлуке о врстама лиценци Инжењерске коморе Србије број 540/1-4 од 27. маја 2005. године, Одлуке о изменама и допунама Одлуке о врстама лиценци Инжењерске коморе Србије број 3237/1-6 од 8. јуна 2006. године и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о врстама лиценци инжењерске коморе Србије број 5280/1-5 од 19. октобра 2006. године. (предмет IУо-137/2009)

–  утврдио да Правилник о стицању и расподели зарада у Служби за стоматолошку здравствену заштиту Дома здравља Смедеревска Паланка, број 537 од 6. фебруара 2009. године, није у сагласности са Уставом и законом. (предмет IУо-181/2009)

–  утврдио да одредбе члана 37. Одлуке о водоводу и канализацији ("Службени гласник  града Ваљева“, број 6/09) нису у сагласности с Уставом и законом. Суд је одбацио захтев за „обуставу извршења“ члана 37. наведене Одлуке. (предмет IУл-362/2009)

– утврдио да Правилник о утврђивању елемената за обрачун и исплату зарада у служби стоматолошке здравствене заштите Дома здравља „Нови Сад“, број 472 од 7. марта 2008. године није у сагласности са Уставом и законом. Суд је одбацио захтев за обуставу извршења аката, односно радњи предузетих на основу наведеног Правилника. (предмет IУо-1499/2010)

– одбацио иницијативу за оцену уставности и законитости „Одлуке Јавног предузећа „Јединство“ из Кладова број 3568/1 од 27. 11. 2009. године“ и Решења Општинског већа општине Кладово број 38-10/2009-II од 30. новембра 2009. године.  (предмет IУо-1604/2010)

–  одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену уставности „Накнаде за услуге које пружа Правни факултет у  Београду. (предмет IУо-584/2011)

III У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- за поступање у прекршајном поступку који се води против окривљених Д. О. О. „К. М“ са седиштем у Ковачици и Ј. Ц. из Ковачице, због прекршаја из члана 222. став 1. тачка 25) и став 2. и члана 226. став 1. Закона о основама безбедности саобраћаја на путевима, надлежан је Прекршајни суд у Кикинди. (предмет IIIУ-1388/2010)

- за поступање у прекршајном поступку који се води против окривљених   Д.О.О. „А. Ц. Д“ Чока и Д. Г. из Чоке, због прекршаја из члана 180. став 1. тачка 38) и став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, надлежан је Прекршајни суд у Кикинди. (предмет IIIУ-1389/2010)

- за поступање у прекршајном поступку који се води против окривљених Д. О. О. „К“ са седиштем у Кикинди и З. С. из Кикинде, због прекршаја из члана 180. став 1. тачка 24) и став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, надлежан је Прекршајни суд у Кикинди. (предмет IIIУ-1391/2010)

- за поступање у прекршајном поступку који се води против окривљених А. Д. „А“ са седиштем у Кикинди и М. З. из Кикинде, због прекршаја из члана 222. став 1. тачка 24) и став 2. Закона о основама безбедности саобраћаја на путевима, надлежан је Прекршајни суд у Кикинди. (предмет IIIУ-1392/2010)

- за поступање у прекршајном поступку који се води против окривљеног лица ЈКП „С“ са седиштем у Сечњу и против одговопрног лица М. В. из Сутјеске, због прекршаја из члана 326. став 1. тачка 56) и став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, надлежан је Прекршајни суд у Зрењанину-Одељење у Сечњу. (предмет IIIУ-1646/2010)

- за поступање у прекршајном поступку који се води против М. Б. из Великог Градишта, по закључку Министарства финансија-Девизног инспектората Пр. Л. 08060846 од 12. фебруара 2009. године надлежан је Прекршајни суд у Пожаревцу-Одељење суда у Кучеву. (предмет IIIУ-51/2011)                                              

IV У предметима одређивања начина извршења одлука Уставног суда, Уставни суд је:

- усвојио захтев М. Ђукић, П. Јовићевића и Р. Станојевића за извршење Одлуке Уставног суда IУз-52/2008 („Службени гласник PC", број 34/10) од 21. априла 2010. године и одредио да се П. Јовићевићу, коме је престао мандат на основу решења Скупштине града Чачка о престанку мандата одборника број 06-73/2008-5-02 од 7. октобра 2008. године, М. Ђукић и Р. Станојевићу, којима је престао мандат на основу решења Скупштине града Чачка о престанку мандата одборника број 06-20/10-I од 23. и 25. марта 2010. године, последице престанка одборичког мандата отклоне изменом појединачних аката на основу којих им је престао мандат. Суд је поништио решење Управног суда-Одељење у Крагујевцу Уж. 422/10 од 18. новембра 2010. године, решење Управног суда-Одељење у Крагујевцу Уж. 424/10 од 18. новембра 2010. године и решење Управног суда- Одељење у Крагујевцу Уж. 427/10 од 18. новембра 2010. године. Суд је наложио Скупштини града Чачка да, у року од 30 дана од достављања овог решења, измени наведене појединачне акте, у делу који се односи на захтев подносилаца. (предмет XУ-243/2011)

- усвојио захтев В. Јованова за извршење Одлуке Уставног суда IУз-52/2008 („Службени гласник PC", број 34/10) од 21. априла 2010. године и одредио да се В. Јованову, коме је престао мандат на основу решења Скупштине града Зрењанин о престанку мандата одборника број 06-87-1/09-I-10-01 од 11. јуна 2009. године, последице престанка одборничког мандата отклоне изменом појединачног акта на основу кога му је престао мандат. Суд је наложио Скупштини града Зрењанин да, у року од 30 дана од дана достављања овог решења, измени наведени појединачни акт. (предмет XУ-406/2011)

- усвојио захтев С. Маринковић за извршење Одлуке Уставног суда IУз-52/2008 („Службени гласник PC", број 34/10) од 21. априла 2010. године и одредио да се С. Маринковић, којој је престао мандат на основу пресуде Окружног суда у Ужицу У. 3/09 од 11. марта 2009. године, последице престанка одборничког мандата отклоне изменом појединачног акта на основу кога јој је престао мандат. Суд је поништио решење Управног суда-Одељење у Крагујевцу Уж. 570/10 од 18. новембра 2010. године и одредио да Управни суд поново одлучи о захтеву за измену појединачног акта о престанку мандата, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. (предмет XУ-468/2011)

- усвојио захтев Љ. Зечевића за извршење Одлуке Уставног суда IУз-52/2008 („Службени гласник PC", број 34/10) од 21. априла 2010. године и одредио да се Љ. Зечевићу, коме је престао мандат на основу пресуде Окружног суда у Ужицу У. 63/08 од 9. децембра 2008. године, последице престанка одборничког мандата отклоне изменом појединачног акта на основу кога му је престао мандат. Суд је поништио решење Управног суда-Одељење у Крагујевцу Уж. 568/10 од 18. новембра 2010. године и одредио да Управни суд поново одлучи о захтеву за измену појединачног акта о престанку мандата, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. (предмет XУ- 470/2011)

- усвојио захтев П. Миливојевића за извршење Одлуке Уставног суда IУз-52/2008 („Службени гласник PC", број 34/10) од 21. априла 2010. године и одредио да се П. Миливојевићу, коме је престао мандат на основу пресуде Окружног суда у Смедереву Уж. 22/08 од 16. октобра 2008. године, последице престанка одборничког мандата отклоне изменом појединачног акта на основу кога му је престао мандат. Суд је поништио решење Управног суда Уж. 173/10 од 25. новембра 2010. године и одредио да Управни суд поново одлучи о захтеву за измену појединачног акта о престанку мандата, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. (предмет XУ-599/2011)

- усвојио захтев Г. Бекрића, М. Милосављевић-Радмановић, Б. Матић, И. Вучковића, Д. Чолића, М. Ерића и В. Раичевића за извршење Одлуке Уставног суда IУз-52/2008 („Службени гласник PC", број 34/10) од 21. априла 2010. године и одредио да се Г. Бекрићу, М. Милосављевић-Радмановић, Б. Матић, И. Вучковићу, Д. Чолићу и В. Раичевићу, којима је престао мандат на основу пресуде Окружног суда у Крушевцу У. 70/08 од 23. јула 2008. године, и М. Ерићу коме је престао мандат на основу пресуде Окружног суда у Крушевцу У. 81/08 од 24. јула 2008. године, последице престанка одборничког мандата отклоне изменом појединачних аката на основу којих им је престао мандат. Суд је поништио решење Управног суда-Одељење у Крагујевцу Уж. 217/10 од 18. новембра 2010. године и одредио да Управни суд поново одлучи о захтеву за измену појединачног акта о престанку мандата, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. (предмет XУ-600/2011)

- усвојио захтев З. Вучевића за извршење Одлуке Уставног суда IУз-52/2008 („Службени гласник PC", број 34/10) од 21. априла 2010. године и одредио да се З. Вучевићу, коме је престао мандат на основу пресуде Окружног суда у Новом Саду Уж. 39/08 од 27. октобра 2008. године, последице престанка одборничког мандата отклоне изменом појединачног акта на основу кога му је престао мандат. Суд је поништио решење Управног суда-Одељење у Новом Саду Уж. 464/10 од 29. октобра 2010. године и одредио да Управни суд поново одлули о захтеву за измену појединачног акта о престанку мандата, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. (предмет XУ-629/2011)

– одбацио захтев Г. Љ, С. Ђ, М. Љ. и М. П. за извршење Одлуке Уставног суда   IУз-52/2008 („Службени гласник РС“; број 34/10) од 21. априла 2010. године. (предмет XУ- 1599/2010)

– одбацио захтев Ђ. Д. за извршење Одлуке Уставног суда   IУз-52/2008 („Службени гласник РС“; број 34/10) од 21. априла 2010. године. (предмет XУ-632/2011)

V У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

– усвојио уставну жалбу Р. Радовића и утврдио да је у парничном поступку који се водио пред Окружним судом у Новом Саду у предмету П. 87/90, подносиоцу уставне жалбе повређено шраво на суђење у разумном року, зајемченог одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије. Суд је утврдио право подносиоца уставне жалбе на накнаду нематеријалне штете, коју може остварити на начин предвиђен одредбама члана 90. Закона о Уставном суду. (предмет Уж-160/2009)

– усвојио уставну жалбу М. Килибарде и утврдио да је у поступку који је вођен пред Трећим општинским судом у Београду П. 1321/04 повређено право подносиоца уставне жалбе на суђење у разумном року зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије. Суд је одлучио да се одлука објави у „Службеном гласнику Републике Србије“. (предмет Уж-178/2009)

– усвојио уставну жалбу П. Димитријевића и утврдио да је у парничном поступку који се води пред основним судом у Смедереву у предмету П. 3725/10 повређено право подносиоца уставне жалбе на суђење у разумном року зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије. Суд је наложио надлежним судовима да предузму све неопходне мере, како би се наведени поступак окончао у најкраћем року. Суд је одлучио да се одлука објави у „Службеном гласнику Републике Србије“. (предмет Уж-184/2009)

– усвојио уставну жалбу Ђ. Тасића и утврдио да је у парничном поступку који се водио пред Другим општинским судом у Београду у предмету П. 2094/07 повређено право подносиоца уставне жалбе на суђење у разумном року, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије. Суд је утврдио право подносиоца уставне жалбе на накнаду нематеријалне штете, које може остварити на начин предвиђен одредбама члана 90. Закона о Уставном суду. Суд је наложио Вишем суду у Београду да предузме све мере како би се наведени парнични поступак окончао у најкраћем року. (предмет Уж-525/2009)

– усвојио уставну жалбу Д. Поповић и утврдио да је у поступку који се водио пред Општинским судом у Кладову у предмету П. 410/02 повређено право подноситељке уставне жалбе на суђење у разумном року, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава. Суд је одлучио да се одлука објави у „Службеном гласнику Републике Србије“. (предмет Уж-699/2009)

– усвојио уставну жалбу И. калуђеровића изјављену звoг повреде права на суђење у разумном року зајемченог чланом 32. став 1. устава Републике Србије у поступку који се води пред Комисијом за враћање земљишта општине Мали Иђош у предмету број 462-1-11/93-04. Суд је утврдио право подносиоца уставне жалбе на накнаду нематеријалне штете, које може остварити на начин предвиђен одредбама члана 90. Закона о Уставном суду. Суд је наложио надлежним органима да предузму све неопходне мере како би се наведени управни поступак окончао у најкраћем року. (предмет Уж-784/2009)

– усвојио уставну жалбу З. Жебељан и утврдио да је у парничном поступку који се водио пред Општинским судом у Панчеву у предмету П.1650/05 (ранији број 1527/02) повређено право подноситељке уставне жалбе на суђење у разумном року, гарантовано одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије. Суд је утврдио право подноситељке уставне жалбе на накнаду нематеријалне штете, које може остварити на начин предвиђен одредбама члана 90. Закона о Уставном суду. (предмет Уж-813/2009)

– усвојио уставну жалбу Ј. Ковача и утврдио да је у поступку који се водио пред Првим општинским  судом у Београду у предмету П. 9004/06 повређено право подносиоца уставне жалбе на суђење у разумном року зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије. Суд је наложио надлежном суду да предузме све неопходне мере како би се наведени поступак окончао у што краћем року. (предмет Уж-862/2009)

– усвојио уставну жалбу Б. Милијића изјављену због повреде права на суђење у разумном року зајемченог чланом 32. став 1. Устава Републике Србије у поступку који се водио пред Општинским  судом у Књажевцу у предмету П. 770/03. (предмет Уж-962/2009)

– усвојио уставну жалбу Љ. Марић и утврдио да је у кривичном поступку који се води пред Вишим судом у Краљеву у предмету 2К. 234/10 (раније пред Окружним, односно Вишим судом у Чачку у предмету Ки. 22/07) повређено право подноситељке уставне жалбе на суђење у разумном року зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије. Суд је наложио Вишем суду у Краљеву да предузме све неопходне мере како би се поступак у предмету  2К. 234/10 окончао у најкраћем року. Суд је утврдио право подноситељке уставне жалбе на накнаду нематеријалне штете, које може остварити на начин предвиђен одредбама члана 90. Закона о Уставном суду. (предмет Уж-1111/2009)

– усвојио уставну жалбу М. Парошког и утврдио да је у парничном поступку који се водио пред Општинским судом у Новом Кнежевцу у предмету број П. 34/94 повређено право подносиоца уставне жалбе на суђење у разумном року из члана 32. став 1. Устава Републике Србије. (предмет Уж-1121/2009)

– усвојио уставну жалбу П. Јовић, Д. Јовића и Д. Јовића и утврдио да је у извршном поступку који се води пред Првим основним судом у Београду у предмету И. 24755/2010 повређено право подносилаца уставне жалбе на суђење у разумном року из члана 32. став 1. Устава Републике Србије. Суд је наложио Првом основном суду у Београду да предузме све неопходне мере како би се извршни поступак по предлогу за извршење подносилаца уставне жалбе окончао у најкраћем року. Суд је одлучио да се одлука објави у „Службеном гласнику Републике Србије“. (предмет Уж-1166/2009)

– усвојио уставну жалбу Б. Божанић и утврдио да је решењем Општинског суда у Новом Саду И. 120/09 од 20. фебруара 2009. године и решењем Окружног суда у Новом Саду Гж. 2853/09 од 13. маја 2009. године повређено право подноситељке уставне жалбе на правично суђење, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије. Суд је поништио решење Окружног суда у Новом Саду Гж. 2853/09 од 13. маја 2009. године и одредио да надлежни суд поново одлучи о жалби изјављеној против решења Општинског суда у Новом Саду И. 120/09 од 20. фебруара 2009. године исправљено решењем од 11. марта 2009. године. (предмет Уж-1198/2009)

– усвојио уставну жалбу Д. Шумоње и утврдио да је у парничном поступку који се раније водио пред Четвртим општинским судом у Београду у предмету П1. 464/95 (сада предмет Првог основног суда у Београду П1. 6073/10) повређено право подносиоца уставне жалбе на суђење у разумном року, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије. Суд је утврдио право подносиоца уставне жалбе на накнаду нематеријалне штете, коју може остварити на начин предвиђен одредбама члана 90. Закона о Уставном суду. Суд је наложио Вишем суду у Београду да предузме све нопходне мере како би се наведени парнични поступак окончао у најкраћем року. (предмет Уж-1583/2009)

– усвојио уставну жалбу Д. Вучковић, Д. Косановића, М. Савић, М. Пуаче и М. Ђорђевић и утврдио да су решењем Дирекције полиције Министарства унутрашњих послова Републике Србије 03 број 8988/09-20 од 19. септембра 2009. године повређена права подносилаца уставне жалбе на слободу окупљања из члана 54. став 1. Устава Републике Србије и права на правно средство из члана 36. став 2. Устава, а у вези са чланом 22. став 1. Устава. Суд је одлучио да се одлука објави у „Службеном гласнику Републике Србије“.  (предмет Уж-1918/2009)

– усвојио уставну жалбу З. Милића изјављену због повреде права на суђење у разумном року зајемченог одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије, у поступку по жалби који се водио у предмету Окружног суда у Смедереву Гж. 926/07 (касније предмет Апелационог суда у Београду Гж. 1870/10). Суд је одлучио да се одлука објави у „Службеном гласнику Републике Србије“. (предмет Уж-2121/2009)

– усвојио уставну жалбу М. Иванића и утврдио да је у поступку који је вођен пред Општинским судом у Руми – Одељење у Иригу у предмету П. 94/08 повређено право подносиоца уставне жалбе на суђење у разумном року зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије. Суд је одлучио да се одлука објави у „Службеном гласнику Републике Србије“. (предмет Уж-2187/2009)

– усвојио уставну жалбу С. Драгићевића и утврдио да је у парничном поступку који се водио пред Општинским судом у Чачку у предмету П. 1626/07 (сада предмет Основног суда у Чачку П. 354/10) повређено право подносиоца уставне жалбе на суђење у разумном року, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије. Суд је одлучио да се одлука објави у „Службеном гласнику Републике Србије“. (предмет Уж-1229/2010)

– усвојио уставну жалбу Д. Михајловић и утврдио да је у парничном поступку који се води пред Првим основним судом у Београду у предмету П2. 4073/11, повређено право подноситељке уставне жалбе на суђење у разумном року, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије. Суд је наложио надлежном суду да предузме све мере како би се парнични поступак по тужби подноситељке уставне жалбе у наведеном предемту окончао у најкраћем року. (предмет Уж-2062/2011)

– усвојио уставну жалбу А. Хусара и утврдио да је решењем Основног суда у Суботици Ки. 768/10 од 2. јуна 2011. године и решењем Основног суда у Суботици Кв. 936/11 од 3. јуна 2011. године повређено право подносиоца уставне жалбе на слободу и безбедност, зајемчено одредбом члана 27. став 1. Устава Републике Србије и право на претпоставку невиности зајемчено одредбом члана 34. став 3. Устава. Суд је одлучио да се одлука објави у „Службеном гласнику Републике Србије“. (предмет Уж-2567/2011)

– усвојио уставну жалбу М. Вукићевића и утврдио да је  у кривичном поступку који се водио пред Првим основним судом у Београду у предмету К. 44611/10, повређено право подносиоца уставне жалбе на суђење у разумном року гарантовано одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије. Суд је утврдио право подносиоца уставне жалбе на накнаду нематеријалне штете, коју може остварити на начин предвиђен одредбама члана 90. Закона о Уставном суду. (предмет Уж-3504/2011)

– усвојио уставну жалбу В. Петковића и утврдио да је у  парничном  поступку који се водио у предмету Општинског суда у Сурдулици П. 531/84, сада Основног суда у Врању, Судска јединица у Сурдулици П. 3634/10, подносиоцу уставне жалбе повређено право на суђење у разумном року, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије. Суд је утврдио право подносиоца уставне жалбе на накнаду нематеријалне штете, коју може остварити на начин предвиђен одредбама члана 90. Закона о Уставном суду. Суд је наложио надлежном суду да предузме све мере како би се наведени парнични поступак окончао у најкраћем року. (предмет Уж-3562/2011)

- одложио извршење пресуде Првог општинског суда у Београду П. 1633/08-93 од 14. јула 2009. године, која је потврђена пресудом Апелационог суда у Београду Гж. 1769/11 од 22. јуна 2011. године, до доношења одлуке Уставног суда по уставној жалби Д. Симоновић. (предмет Уж-4371/2011)

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом,  у предметима Уж-342/2009, Уж-393/2009, Уж-462/2009, Уж-747/2009, Уж-817/2009, Уж-1124/2009, Уж-1296/2009, Уж-1306/2009, Уж-1407/2009, Уж-1846/2009, Уж-1731/2010, Уж-2972/2010, Уж-4406/2010, Уж-5065/2010, Уж-336/2011, Уж-1348/2011 и Уж-6325/2011.

- није дозволио повраћај у пређашње стање због пропуштеног рока за изјављивање уставне жалбе и истовремено одбацио поднету уставну жалбу као неблаговремену, у предмету Уж-5440/2010.

- одбацио из процесних разлога уставне жалбе у предметима Уж-766/2009, Уж-1107/2009, Уж-693/2010, Уж-977/2010, Уж-1034/2010, Уж-1086/2010, Уж-4094/2010, Уж-4395/2010, Уж-4414/2010, Уж-4495/2010, Уж-4506/2010, Уж-4568/2010, Уж-4569/2010, Уж-4621/2010, Уж-4625/2010, Уж-4634/2010, Уж-4666/2010, Уж-4720/2010, Уж-4736/2010, Уж-4748/2010, Уж-4768/2010, Уж-4987/2010, Уж-5075/2010, Уж-5125/2010, Уж-5160/2010, Уж-5171/2010, Уж-5212/2010, Уж-5213/2010, Уж-5259/2010, Уж-5319/2010, Уж-5341/2010, Уж-5350/2010, Уж-5351/2010, Уж-5377/2010, Уж-5426/2010, Уж-5500/2010, Уж-5548/2010, Уж-5549/2010, Уж-965/2011, Уж-1011/2011, Уж-1125/2011, Уж-1410/2011, Уж-1880/2011, Уж-1960/2011, Уж-2334/2011, Уж-2368/2011, Уж-2375/2011, Уж-2424/2011, Уж-4802/2011, Уж-4803/2011, Уж-4804/2011, Уж-4805/2011, Уж-4806/2011, Уж-4807/2011, Уж-4808/2011, Уж-4814/2011, Уж-4815/2011, Уж-4816/2011, Уж-4817/2011, Уж-4819/2011, Уж-4821/2011, Уж-4822/2011, Уж-4823/2011, Уж-4824/2011, Уж-4825/2011, Уж-4826/2011, Уж-4827/2011, Уж-4828/2011, Уж-4829/2011, Уж-4830/2011, Уж-4831/2011, Уж-4832/2011, Уж-4833/2011, Уж-4834/2011, Уж-4835/2011, Уж-4836/2011, Уж-4837/2011, Уж-4838/2011, Уж-4839/2011, Уж-4840/2011, Уж-4841/2011, Уж-4842/2011, Уж-4844/2011, Уж-4846/2011, Уж-4992/2011, Уж-5133/2011, Уж-5134/2011, Уж-5140/2011, Уж-5141/2011, Уж-5142/2011, Уж-5144/2011, Уж-5145/2011, Уж-5146/2011, Уж-5147/2011, Уж-5148/2011, Уж-5154/2011, Уж-5156/2011, Уж-5158/2011, Уж-5159/2011, Уж-5160/2011, Уж-5161/2011, Уж-5164/2011, Уж-5165/2011, Уж-5169/2011, Уж-5171/2011, Уж-5172/2011, Уж-5176/2011, Уж-5177/2011, Уж-5179/2011, Уж-5180/2011, Уж-5181/2011, Уж-5182/2011, Уж-5183/2011, Уж-5184/2011, Уж-5185/2011, Уж-5188/2011, Уж-5406/2011, Уж-5408/2011, Уж-5409/2011, Уж-5410/2011, Уж-5411/2011, Уж-5412/2011, Уж-5418/2011, Уж-5419/2011, Уж-5424/2011, Уж-5426/2011 и Уж-5435/2011.

 

            Самостални саветник за односе са јавношћу

Данијела Лубарда


• На врх странице