ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 6. седницe I Великог већа, одржанe 15. марта 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 15. март 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 6. седници I Великог већа одлучио о 15 предмета

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- обуставио поступак за оцену законитости у предмету IУо-215/2017. Суд је укинуо меру обуставе извршења појединачних аката или радњи предузетих на основу оспореног акта.  

II У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-220/2017, да је за поступање по захтеву надлежна Општинска управа Општине Апатин

III У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-4328/2015, Уж-6269/2015, Уж-8000/2015, Уж-3250/2016, Уж-3302/2016, Уж-3534/2016, Уж-3676/2016, Уж-5375/2016, Уж-5506/2016 и Уж-7711/2016

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-8685/2014

- обуставио поступкe по уставним жалбама у предметима Уж-2874/2016 и Уж-5886/2016

 

 


• На врх странице