ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 29. седницe II Великог већа, одржанe 8. децембра 2016. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 08. децембар 2016

Уставни суд, Велико веће, је на 29. седници II Великог већа одлучио о 52 предметa

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и законитости одредаба чл. 2. и 3. Правилника о изменама и допунама Правилника о начину полагања и оцењивања на испиту Правног факултета у Приштини, са привременим седиштем у Сремској Митровици, 05 број 872 од 23. децембра 2015. године. (предмет IУо-61/2016)

II У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-200/2016, да је за поступање по захтеву за заштиту права на суђење у разумном року надлежан Виши суд у Лесковцу и да је за поступање по захтеву за заштиту права на суђење у разумном року надлежан Виши суд у Београду

III У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-17/2014, Уж-1107/2014, Уж-3852/2014, Уж-4082/2014, Уж-4704/2014, Уж-5122/2014, Уж-5830/2014, Уж-6693/2014, Уж-6975/2014, Уж-7046/2014, Уж-7379/2014, Уж-1582/2015, Уж-2105/2015, Уж-2114/2015, Уж-5456/2015, Уж-7383/2016, Уж-4650/2014, Уж-8585/2014, Уж-660/2015, Уж-2100/2015 и Уж-4470/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-2767/2014, Уж-5032/2014, Уж-356/2015, Уж-1318/2015, Уж-1320/2015, Уж-1322/2015, Уж-1324/2015, Уж-1328/2015, Уж-1329/2015, Уж-1330/2015, Уж-1333/2015, Уж-1335/2015, Уж-1339/2015, Уж-2217/2015, Уж-2219/2015, Уж-2221/2015, Уж-3012/2015, Уж-3015/2015, Уж-5283/2015, Уж-5927/2015, Уж-1337/2015, Уж-1451/2015, Уж-1793/2015, Уж-1984/2015, Уж-4262/2015, Уж-4589/2015, Уж-5301/2015, Уж-7340/2015 и Уж-7405/2015

 


• На врх странице