ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 22. седнице Уставног суда, одржане 1. децембра 2016. године, којом је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда


четвртак, 01. децембар 2016

Уставни суд је на 22. седници одлучио о 5 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- одбио захтев за утврђивање неуставности одредбе члана 39. став 19. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 54/07 и 36/10). (предмет IУз-217/2013)

II У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- утврдио да одредба члана 1. у делу који гласи: „појам грађевинског земљишта; врсте грађевинског земљишта“, одредба члана 3. у делу који гласи: „и земљиште које служи за редовну употребу тих објеката“, одредбе члана 5. и члана 6. став 3, чл. 7. и 12, члана 17. у деловима који гласе: „или дати у закуп“, „ ,односно закупнини,“, „ ,односно закупнине,“, „ ,односно давања у закуп,“, „и овом одлуком“, члана 49, чл. 58. и 63. у делу који гласи: „ ,односно даје у закуп“, чл. 59. и 64. у делу који гласи: „ ,односно давања у закуп“, члана 61. став 1. алинеја 4. и члана 66. став 1. алинеја 4. у делу који гласи: „ ,односно закупнине“, члана 62. у деловима који гласе: „ ,односно закупнине“, „ ,односно дати у закуп“ и члана 72. у деловима који гласе: „ ,односно давања у закуп“, „ ,односно закупнина“, „ ,односно закупнине“ Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист општине Врбас“, број 3/13) нису у сагласности са законом. (предмет IУо-254/2013)

- утврдио да одредбе члана 4. став 1. у делу који гласи: „пензије остварене у земљи и иностранству“, члана 5. став 1. тачка 1) у делу који гласи: „на пензије“ и члана 8. у делу који гласи: „и пензионери“ и „односно пензија“ Одлуке о увођењу самодоприноса за изградњу канализације у Вршцу, („Службени лист општине Вршац“, број 5/95), нису у сагласности са законом. Суд је одбацио захтев за обуставу извршења појединачних аката и радњи предузетих на основу наведене Одлуке. (предмет IУо-641/2014)

III У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставну жалбу у предмету Уж-6600/2015

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-2392/2013

 


• На врх странице