ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 27. седницe I Великог већа, одржанe 24. новембра 2016. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 24. новембар 2016

Уставни суд, Велико веће, је на 27. седници I Великог већа одлучио о 47 предмета

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- покренуо поступак за утврђивање незаконитости одредбе члана 4. став 1. у делу који гласи: „Држање више од два пса или две мачке дозвољено је уколико власник односно држалац прибави акт надлежног органа о испуњености услова, у складу са законом.“ Одлуке о држању домаћих животиња на територији града Панчева („Службени лист града Панчева“, бр. 21/10 и 6/14). Суд је одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и законитости одредбе члана 4. став 1. наведене Одлуке, у преосталом делу и одредбе става 2. истог члана Одлуке. (предмет IУо-257/2015)

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-7797/2012, Уж-1243/2013, Уж-3599/2013, Уж-8149/2013, Уж-11260/2013, Уж-11590/2013, Уж-431/2014, Уж-1093/2014, Уж-1126/2014, Уж-1136/2014, Уж-1138/2014, Уж-1140/2014, Уж-1174/2014, Уж-1176/2014, Уж-1178/2014, Уж-1314/2014, Уж-1540/2014, Уж-3808/2014, Уж-4630/2014, Уж-6494/2014, Уж-7117/2014, Уж-286/2015, Уж-300/2015, Уж-417/2015,  Уж-2092/2015, Уж-6098/2015, Уж-7462/2015, Уж-8249/2015, Уж-3495/2016 и Уж-7136/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-4221/2012, Уж-6321/2013, Уж-87/2014, Уж-1600/2014, Уж-1824/2014, Уж-2128/2014, Уж-4419/2014, Уж-4598/2014, Уж-5673/2014, Уж-259/2015, Уж-1305/2015, Уж-1309/2015, Уж-1372/2015, Уж-1445/2015 и Уж-1448/2015

- обуставио поступак по уставној жалби у предмету Уж-8794/2015

 


• На врх странице