ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 27. седницe II Великог већа, одржанe 24. новембра 2016. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 24. новембар 2016

Уставни суд, Велико веће, је на 27. седници II Великог већа одлучио о 37 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену уставности Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, број 68/14). (предмет IУз-397/2014)

II У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- покренуо поступак за оцену уставности и законитости одредаба члана 34. став 2, став 4. у делу који гласи: „и других прикупљених података“ и став 5. Статута Адвокатске коморе Београда („Службени лист града Београда“, број 93/16). Суд је обуставио извршење појединачног акта или радње предузетe на основу оспорених одредаба наведеног Статута. (предмет IУо- 235/2016)

III У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-985/2014, Уж-1094/2014, Уж-1135/2014, Уж-1137/2014, Уж-1177/2014, Уж-1308/2014, Уж-1311/2014, Уж-1315/2014, Уж-1431/2014, Уж-3166/2014, Уж-4187/2014, Уж-4711/2014, Уж-6211/2014, Уж-6797/2014, Уж-7143/2014, Уж-8081/2014, Уж-714/2015, Уж-993/2015, Уж-1596/2015, Уж-3468/2015, Уж-3542/2015, Уж-4005/2015, Уж-4219/2015, Уж-8232/2015, Уж-814/2016, Уж-3500/2016, Уж-4478/2016, Уж-4484/2016 и Уж-4765/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-2898/2014, Уж-1306/2015, Уж-1310/2015, Уж-1313/2015, Уж-1377/2015 и Уж-1443/2015

 


• На врх странице