PRETRAGA SAJTA: RSS
Predmet: Уж-1564/2013
Datum donošenja odluke: 25.04.2013
Podatak o objavljivanju: "Službeni glasnik RS", br. 43/2013
Ishod: Odluka o usvajanju
Pravna oblast: Građansko pravo
Član i stav Ustava: Član 32. Stav 1., Član 36. Stav 1.
Podnosilac: Darko Kozić
Pojmovni registar:
Napomena: -povreda prava na pravično suđenje iz člana 32. stav 1. Ustava i prava na jednaku zaštitu prava iz člana 36. stav 1. Ustava (u preostalom delu odbacivanje)

Ustavni sud, Veliko veće, u sastavu: predsednik Suda dr Dragiša B. Slijepčević, predsednik Veća i sudije Vesna Ilić Prelić, dr Marija Draškić, dr Agneš Kartag Odri, dr Goran Ilić, Sabahudin Tahirović, dr Dragan Stojanović i mr Milan Marković, članovi Veća, u postupku po ustavnoj žalbi Darka Kozića iz Kruševca, Miroslava Zdravkovića iz Čitluka kod Kruševca, Gorana Đorđevića iz Slatine kod Kruševca, Gorana Račića iz Meševa kod Kruševca i Dragana Pavlovića iz Cerove kod Kruševca, na osnovu člana 167. stav 4. u vezi člana 170. Ustava Republike Srbije, na sednici Veća održanoj 25. aprila 2013. godine, doneo jeO D L U K U1. Usvaja se ustavna žalba Darka Kozića, Miroslava Zdravkovića, Gorana Đorđevića, Gorana Račića i Dragana Pavlovića i utvrđuje se da su presudom Osnovnog suda u Nišu P. 10632/10 od 1. novembra 2010. godine i presudom Višeg suda u Nišu Gž. 1590/11 od 27. juna 2011. godine povređena prava podnosilaca ustavne žalbe na pravično suđenje iz člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije i na jednaku zaštitu prava iz člana 36. stav 1. Ustava, dok se u preostalom delu ustavna žalba odbacuje.

2. Odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.O b r a z l o ž e nj e1. Darko Kozić iz Kruševca, Miroslav Zdravković iz Čitluka kod Kruševca, Goran Đorđević iz Slatine kod Kruševca, Goran Račić iz Meševa kod Kruševca i Dragan Pavlović iz Cerove kod Kruševca su 5. avgusta 2011. godine, preko punomoćnika Miroljuba Stevanovića, advokata iz Kruševca, podneli Ustavnom sudu ustavnu žalbu protiv presuda navedenih u tački 1. izreke, zbog povrede načela zabrane diskriminacije iz člana 21. Ustava Republike Srbije, prava na pravično suđenje iz člana 32. stav 1. Ustava i prava na jednaku zaštitu prava iz člana 36. stav 1. Ustava.

2. Ustavni sud je na sednici održanoj 26. septembra 2012. godine doneo Odluku Už-5178/2010 kojom je usvojio ustavnu žalbu Gorana Kozića i drugih podnosilaca iz tog predmeta, utvrdio da su presudama Opštinskog suda u Nišu P. 7039/09 od 23. oktobra 2009. godine i Višeg suda u Nišu Gž. 1005/10 od 30. marta 2010. godine povređena prava tih podnosilaca ustavne žalbe na pravično suđenje i na jednaku zaštitu prava zajemčena odredbama člana 32. stav 1. i člana 36. stav 1. Ustava, te je našao da ovu odluku treba objaviti u “Službenom glasniku Republike Srbije“ kao pravičan vid zadovoljenja zbog konstatovane povrede navedenih ustavnih prava.

Ustavni sud je iz sadržine ustavne žalbe koju su podneli ovde navedeni podnosioci i na osnovu uvida u priložene dokaze, utvrdio da su ovi podnosioci u parničnom postupku koji je prethodio ustavnosudskom, bili u identičnoj činjeničnoj i pravnoj situaciji kao i podnosioci ustavne žalbe u predmetu Už- 5178/2010.

Polazeći od navedenog, Ustavni sud je ocenio da su osporenim presudama Osnovnog suda u Nišu P. 10632/10 od 1. novembra 2010. godine i Višeg suda u Nišu Gž. 1590/11 od 27. juna 2011. godine povređena prava podnosilaca ustavne žalbe na pravično suđenje iz člana 32. stav 1. Ustava i na jednaku zaštitu prava iz člana 36. stav 1. Ustava. Ovakva odluka je utemeljena na razlozima datim u obrazloženju Odluke Ustavnog suda Už-5178/2010 od 26. septembra 2012. godine, koja je objavljena u “Službenom glasniku Republike Srbije“, broj 102/2012.

3. Na osnovu izloženog i odredbe člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu („Službeni glasnik RS“, br. 109/07, 99/11 i 18/13), Ustavni sud je u ovom delu usvojio ustavnu žalbu i odlučio kao u prvom delu tačke 1. izreke, dok je ustavnu žalbu odbacio kao nedozvoljenu, saglasno članu 36. stav 1. tačka 7) Zakona, u delu u kome se podnosioci pozivaju na povredu načela zabrane diskriminacije iz člana 21. Ustava u predmetnom parničnom postupku, jer nisu pružili dokaze da im je zbog nekog ličnog svojstva povređeno ljudsko ili manjinsko pravo zajemčeno Ustavom.

S obzirom na to da je Ustavni sud ocenio da su osporene presude zasnovane na ustavnopravno prihvatljivom tumačenju merodavnog materijalnog prava, Sud je, u smislu odredbe člana 89. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu, našao da se pravično zadovoljenje podnosilaca ustavne žalbe zbog povrede navedenih ustavnih prava jedino može ostvariti objavljivanjem ove odluke u “Službenom glasniku Republike Srbije“, te je odlučio kao u tački 2. izreke.

4. Sledom rečenog, Ustavni sud je, na osnovu odredaba člana 42b stav 1. tačka 1) i člana 45. tačka 9) Zakona o Ustavnom sudu , kao i člana 84. Poslovnika o radu Ustavnog suda („Službeni glasnik RS“, br. 24/08, 27/08 i 76/11), doneo Odluku kao u izreci.PREDSEDNIK VEĆA

dr Dragiša B. Slijepčević
[Preuzmite dokument]

• Na vrh stranice