PRETRAGA SAJTA: RSS
Predmet: Уж-6959/2012
Datum donošenja odluke: 16.01.2013
Ishod: Odluka o odbijanju
Pravna oblast: Krivično pravo
Član i stav Ustava: Član 27. Stav 1., Član 32. Stav 1., Član 33. Stav 6., Član 34. Stav 3.
Podnosilac: Nenad Grujović
Pojmovni registar:
Napomena: -nema povrede prava iz člana 27. stav 1, člana 31. stav 1, člana 32. stav 1, člana 33. stav 6. i člana 34. stav 3. Ustava

Ustavni sud, Veliko veće, u sastavu: predsednik Suda dr Dragiša B. Slijepčević, predsednik Veća i sudije dr Goran Ilić, Katarina Manojlović Andrić, dr Olivera Vučić, Predrag Ćetković, Milan Stanić, Bratislav Đokić i mr Tomislav Stojković, članovi Veća, u postupku po ustavnoj žalbi Nenada Grujovića, u pritvoru Okružnog zatvora u Beoradu, na osnovu člana 167. stav 4. u vezi člana 170. Ustava Republike Srbije, na sednici Veća održanoj 16. januara 2013. godine, doneo jeO D L U K UOdbija se kao neosnovana ustavna žalba Nenada Grujovića izjavljena protiv rešenja Višeg suda u Beogradu Kv. 2849/12 od 16. jula 2012. godine i rešenja Apelacionog suda u Beogradu Kž2. 2852/12 od 26. jula 2012. godine.O b r a z l o ž e nj e1. Nenad Grujović, u pritvoru Okružnog zatvora u Beogradu, podneo je Ustavnom sudu 27. avgusta 201 2. godine ustavnu žalbu protiv rešenja Višeg suda u Beogradu Kv. 2849/12 od 16. jula 2012. godine i rešenja Apelacionog suda u Beogradu Kž2. 2852/12 od 26. jula 2012. godine, zbog povrede prava iz člana 27. stav 1, člana 31. stav 1, člana 32. stav 1, člana 33. stav 6. i člana 34. stav 3. Ustava Republike Srbije.

Povredu označenih Ustavom zajemčenih prava u odnosu na osporena rešenja podnosilac ustavne žalbe obrazlaže time da se „nalazi u pritvoru od 5. decembra 2006. godine po rešenju Višeg suda u Beogradu, a do danas nije doneta ni prvostepena presuda“ i time da je „optužen za krivično delo teško ubistvo koje nije počinio“.

Predložio je da Ustavni sud „poništi i stavi van snage“ osporena rešenja „kao neustavna“ i ukine pritvor.

2. Ustavni sud je na sednici održanoj 26. septembra 2012. godine doneo odluke Už – 2994/2012 i Už-2995/2012, na sednici održanoj 27. septembra 2012. godine Odluku Už – 5125/2012, a na sednici održanoj 10. oktobra 2012. godine Odluku Už-6885/2011, kojima je odbio kao neosnovane ustavne žalbe Nenada Grjovića izjavljene protiv rešenja o produženju pritvora koja su prethodila donošenju ovde osporeni h rešenja.

3. Imajući u vidu da je Ustavni sud u sprovedenom postupku utvrdio da su razlozi za produženje pritvora podnosiocu kao okrivljenom identični razlozima navedenim u rešenju Višeg suda u Beogradu Kv. 1895/12 od 16. maja 2012. godine i rešenju Apelacionog suda u Beogradu Kž2. 1942/12 od 24. maja 2012. godine, kao i da su rešenja osporena ovom ustavnom žalbom doneta neposredno nakon donošenja navedenih rešenja osporenih ustavnom žalbom u predmetu Ustavnog suda Už-5125/12, a da podnosilac nije naveo nove razloge kojima bi potkrepio tvrdnje o povredi označenih ustavnih prava, Sud je ocenio da podnosiocu nisu povređena prava na koja se pozvao. Ovakva odluka je utemeljena na razlozima datim u obrazloženjima Odluka Ustavnog suda Už - 2994/2012 i Už-2995/2012 od 26. septembra 2012. godine, Už – 5125/2012 od 27. septembra 2012. godine i Už – 6885/2011 od 10. oktobra 201 2. godine, koje su objavljene na internet stranici Ustavnog suda.

4. Polazeći od izloženog i odredaba člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu („ Službeni glasnik RS“, br. 109/07 i 99/11), Ustavni sud je ustavnu žalbu u celosti odbio kao neosnovanu, i na osnovu odredaba člana 42b stav 1. tačka 1) i člana 45. stav 1. tačka 9) Zakona o Ustavnom sudu, doneo Odluku kao u izreci.

PREDSEDNIK VEĆA


dr Dragiša B. Slijepčević


[Preuzmite dokument]

• Na vrh stranice