PRETRAGA SAJTA: RSS
Predmet: Уж-688/2011
Datum donošenja odluke: 24.10.2012
Podatak o objavljivanju: "Službeni glasnik RS" br. 113/2012
Ishod: Odluka o usvajanju
Pravna oblast: Upravno pravo
Član i stav Ustava: Član 52.
Podnosilac: Dragan Đorđević
Pojmovni registar:
Napomena:

Ustavni sud, Veliko veće, u sastavu: predsednik Suda dr Dragiša B. Slijepčević, predsednik V eća i sudije dr Bosa Nenadić, Katarina Manojlović Andrić, dr Olivera Vučić, Predrag Ćetković, Milan Stanić, Bratislav Đokić i mr Tomislav Stojković, članovi Veća, u postupku po ustavnoj žalbi Dragana Đorđevića iz Vladičinog Hana, na osnovu člana 167. stav 4. u vezi člana 170. Ustava Republike Srbije, na sednici Veća održanoj 24. oktobra 2012. godine, doneo je





O D L U K U



1. Usvaja se ustavna žalba Dragana Đorđevića i utvrđuje da je podnosiocu ustavne žalbe rešenjem Upravnog suda – Odeljenje u Nišu II-4 Už. 889/10 od 23. decembra 2010. godine povređeno izborno pravo zajemčeno odredbom člana 52. Ustava.

2. Odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.



O b r a z l o ž e nj e



1. Dragan Đorđević iz Vladičinog Hana je 14. februara 2011. godine Ustavnom sudu podneo ustavnu žalbu protiv radnje propuštanja Skupštine opštine Vladičin Han da odluči o njegovom zahtevu za vraćanje mandata oduzetog na osnovu "blanko ostavke", zbog povrede izbornog prava i prava na učešće u upravljanju javnim poslovima zajemčenih u čl. 52. i 53. Ustava Republike Srbije.

U ustavnoj žalbi se, pored ostalog, navodi da je podnosiocu na osnovu "blanko ostavke" oduzet odbornički mandat u Skupštini opštine Vladičin Han i da zahtev podnosioca za vraćanje mandata nije stavljen na dnevni red , jer „vladaju ća većina u toj skupštini nije prinuđena na kompromise“. Podnosilac ustavne žalbe navodi da se obratio Upravnom sudu – Odeljenje u Nišu, ali da je njegova žalba odbačena rešenjem tog suda II-4 Už. 889/10 od 23. decembra 2010. godine.

Ustavnom žalbom se zahteva da Ustavni sud „ konstatuje“ povredu izbornog prava i „naloži uklanjanje povrede prava, odnosno vraćanje mandata odbornika“.

2. Saglasno odredbi člana 170. Ustava Republike Srbije , ustavna žalba se može izjaviti protiv pojedinačnih akata ili radnji državnih organa ili organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, a kojima se povređuju ili uskraćuju ljudska ili manjinska prava i slobode zajemčene Ustavom, ako su iscrpljena ili nisu predviđena dru ga pravna sredstva za njihovu zaštitu.

U toku postupka pružanja ustavnosudske zaštite, povodom ispitivanja osno vanosti ustavne žalbe u granicama istaknutog zahteva, Ustavni sud utvrđuje da li je u postupku odlučivanja o pravima i obavezama podnosioca ustavne žalbe povređeno ili uskraćeno njegovo Ustavom zajemčeno pravo ili sloboda.

3. Ustavni sud je izvršio uvid u dokumentaciju priloženu uz ustavnu žalbu i utvrdio sledeće činjenice i okolnosti od značaja za odlučivanje:

Podnosilac ustavne žalbe je 9. decembra 2010. godine podneo predsedniku Skupštine opštine Vladičin Han zahtev za vraćanje odborničkog mandata. U zahtevu je navedeno da je Ustavni sud doneo odluku kojom je utvrdio da su odredbe čl. 43. i 47. Zakona o lokalnim izborima nesaglasne sa Ustavom, zbog čega se traži izmen a akt a o prestanku mandata i vraćanje ist og podnosiocu .

Skupština opštine Vladičin Han je 14. decembra 2010. godine dostavila podnosiocu ustavne žalbe obaveštenje u kome je navedeno da njegov zahtev za izmenu akta kojim je utvrđen prestanak mandata odbornika nije razmatran na 16. sednici Skupštine opštine koja je održana 13. decembra 2010. godine.

Podnosilac ustavne žalbe je 15. decembra 2010. godine podne o žalbu Upravnom sudu zbog propuštanja Skupštine opštine Vladičin Han da odluči o njegovom zahtevu za vraćanje mandata oduzetog na osnovu blanko ostavke.

Upravni sud – Odeljenje u Nišu je, na sednici održanoj 23. decembra 2010. godine, doneo osporeno rešenje II-4 Už. 889/10, kojim je odbaci o žalb u kao nedozvoljenu. U obrazloženju navedenog rešenja Upravni sud je najpre konstatovao da je odredbama člana 49. Zakona o lokalnim izborima predviđeno da se žalba nadležnom okružnom sudu može izjaviti protiv odluke skupštine jedinice lokalne samouprave o prestanku mandata odbornika i o potvrđivanju mandata novom odborniku, kao i u slučaju kada skupština propusti da donese navedene odluke. Po oceni tog a suda, žalbom se u konkretnom slučaju zahteva izmena akta – odluke o prestanku mandata - što navedene zakonske odredbe ne dopuštaju, a ni Zakonom o lokalnim izborima, niti bilo kojim drugim zakonom, nije predviđena mogućnost da se žalbom traži izmena sudske presude kojom je utvrđen prestanak mandata odbornika. Upravni sud je istakao da skupština jedinice lokalne samouprave, na zahtev odbornika, obezbeđuje zaštitu prava u slučaju oduzimanja mandata na osnovu "blanko ostavke", a ukoliko je izostao akt skupštine jedinice lokalne samouprave kojim se otklanja učinjena povreda ustavnog prava, zaštita prava se može ostvariti jedino pred Ustavnim sudom, u skladu sa odredbama čl . 61. i 62. Zakona o Ustavnom sudu. Polazeći od navedenog, Upravni sud je našao da je žalba nedozvoljena, te je istu odbacio, na osnovu člana 54. stav 3 . u vezi člana 49. Zakona o lokalnim izborima i shodnom primenom člana 26. stav 2. u vezi stava 1. tačka 2. Zakona o upravnim sporovima.

4. Odredbama Ustava Republike Srbije , na čiju se povredu ukazuje u ustavnoj žalbi, utvrđeno je : da svaki punoletan, poslovno sposoban državljanin Republike Srbije ima pravo da bira i da bude biran i da i zborno pravo uživa pravnu zaštitu u skladu sa zakonom (član 52. st. 1. i 3.); da građani imaju pravo da učestvuju u upravljanju javnim poslovima i da pod jednakim uslovima stupaju u javne službe i na javne funkcije (član 53.).

5. Polazeći od navoda podnosioca da ni pred Upravnim sud om nije uspeo da izdejstvuje vraćanje oduzetog odborničkog mandata, Ustavni sud je ocenio da podnosi lac u suštini ukazuje na povredu izbornog prava učinjenu rešenjem Upravnog suda – Odeljenje u Nišu Už. 889/10 od 23. decembra 2010. godine.

Ispitujući navode ustavne žalbe sa stanovišta označenog Ustavom zajemčenog prava, Ustavni sud je pošao od toga da je , na sednici održanoj 21. aprila 2010. godine, ovaj sud doneo Odluku IUz-52/2008, kojom je, pored ostalog, utvrdio da odredbe člana 47. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“, broj 129/07) nisu u saglasnosti sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorima. Ova odluka Ustavnog suda objavljena je u „Službenom glasniku Republike Srbije“, broj 34/10 od 21. maja 2010. godine, kada su, saglasno članu 168. stav 3. Ustava, prestale da važe navedene zakonske odredbe kojima je bio uređen institut blanko ostavke.

Ustavni sud je utvrdio da je podnosiocu ustavne žalbe mandat odbornika u Skupštini opštine Vladičin Han prestao zbog podnete "blanko ostavke" i da je prestanak mandata utvrđen Odlukom Skupštine opštine Vladičin Han broj 06-80/2/2009-01 od 4. decembra 2009. godine. Ustavni sud je, takođe, utvrdio da je podnosilac ustavne žalbe najpre podneo zahtev Skupštini opštine Vladičin Han za izmenu akta na osnovu koga mu je prestao mandat odbornika, a potom je i zjavio žalbu Upravnom sudu u skladu sa članom 49. stav 1. Zakona o lokalnim izborima.

S obzirom na to da je prestanak mandata podnosiocu, kao odborniku u Skupštini opštine Vladičin Han, utvrđen odlukom Skupštine opštine donetom na osnovu odredaba člana 47. Zakona o lokalnim izborima, kao i da je rešenjem Skupštine opštine potvrđen mandat novom odborniku, Ustavni sud nalazi da je podnosilac, saglasno članu 61 . Zakona o Ustavnom sudu ("Službeni glasnik RS", br. 109/07 i 99/11) , podneo zahtev za izmenu tih pojedinačnih akata Skupštini opštine Vladičin Han kao nadležnom organu. S tim u vezi, Ustavni sud ocenjuje da je u situaciji kada je donosilac tih pojedinačnih akata propustio da odluči o podnetom zahtevu za njihovu izmenu, podnosilac imao pravo da pokrene upravni spor pred Uprav nim sudom. Ovo pravo podnosioca proizlazi iz odredbe člana 198. stav 2. Ustava, kojom je utvrđeno da zakonitost konačnih pojedinačnih akata kojima se odlučuje o pravu, obavezi ili na zakonu zasnovanom interesu podleže preispitivanju pred sudom u upravnom sporu, ako u određenom slučaju zakonom nije predviđena drugačija sudska zaštita. Takođe, odredbom člana 3. stav 2. Zakona o upravnim sporovima ("Službeni glasnik RS", br. 111/09), predviđeno je da predmet upravnog spora mogu biti i konačni pojedinačni akti kojima se rešava o pravu, obavezi ili na zakonu zasnovanom interesu, u pogledu kojih u određenom slučaju zakonom nije pred viđena drugačija sudska zaštita. Kako protiv odluke skupštine jedinice lo kalne samouprave o zahtevu za izmenu pojedinačnog akta, u smislu člana 61. Zakona o Ustavnom sudu, kao i propuštanja skupštine da o tom zahtevu odluči, nije predviđena drugačija sudska zaštita, Ustavni sud je ocenio da se u tom slučaju pravna zaštita ostvaruje u upravnom sporu. U konkretnom slučaju, to je spor zbog ćutanja uprave, koji se može pokrenuti pod uslovima predviđenim članom 15. Zakona o upravnim sporovima, a po isteku rokova propisanih članom 19. tog zakona.

Polazeći od navedenog, Ustavni sud ocenjuje da je Upravni sud bio dužan da po podnetoj žalbi postupa i da pozivanje podnosi oca ustavne žalbe na Zakon o lokalnim izbori ma nije smelo biti od uticaja na odlučivanje o predmetnoj tužbi. Upravni sud je, međutim, odlučujući o žalbi podnosioca , istu odbacio kao nedozvoljenu, s pozivom na odredbu člana 26. stav 1. tačka 2) Zakona o upravnim sporovima kojom je propisano da će sud odbaciti tužbu podnetu protiv akta koji ne predstavlja akt o čijoj zakonitosti se odlučuje u upravnom sporu.

Ustavni sud, takođe, ocenjuje neprihvatljivim stav Upravnog suda da je skupština jedinice lokalne samouprave nadležna za izmenu pojedinačnog akta kojim je utvrđen prestanak mandata, a da se u slučaju izostanka tog akta, zaštita prava obezbeđuje pred Ustavnim sudom. Naime, u situaciji kada je podneta tužba sudu zbog propuštanja skupštine jedinice lokalne samouprave da o tome odluči, tada je sud kome je podneta tužba zbog "ćutanja uprave" nadležni organ od koga se, saglasno članu 61. Zakona o Ustavnom sudu, može tražiti izmena pojedinačnog akta za koji je odlukom Ustavnog suda utvrđeno da nije u saglasnosti s Ustavom.

Ustavni sud je konstatovao da je osporeni akt o odbacivanju žalbe procesnog karaktera i da se njime ne odlučuje u meritumu o pravu ili obavezi stranke, već samo o dopuštenosti pravnog sredstva. Međutim, imajući u vidu da je odbacivanjem žalbe u konkretnom slučaju, nadležni organ u suštini odbio da odlučuje o zahtevu za izmenu pojedinačnog akta, Ustavni sud je utvrdio da je osporenim rešenjem Upravnog suda – Odeljenje u Nišu II- 4 Už. 899/10 od 23. decembra 2010. godine podnosiocu ustavne žalbe povređeno izborno pravo zajemčeno članom 52. Ustava. Stoga je Ustavni sud u tački 1. izreke ustavnu žalbu usvojio, saglasno odredbi člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu.

S obzirom na to da su na konstitutivnoj sednici Skupštine opštine Vladičin Han , održanoj 4. jula 2012. godine, verifikovani mandati odbornika izabranih na lokalnim izborima održanim 6. maja 2012. godine, te da je time prestao mandat prethodnog saziva Skupštine opštine, prestala je i mogućnost da se posledice učinjene povrede prava otklone nalaganjem Upravnom sudu da ponovo odluči o tužbi podnosioca ustavne žalbe zbog propuštanja Skupštine opštine Vladičin Han da odluči o njegovom zahtevu za vraćanje mandata. Stoga je Ustavni sud, na osnovu člana 89. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu, u tački 2. izreke odlučio da se pravično zadovoljenje podnosioca ustavne žalbe zbog konstatovane povrede prava ostvari objavljivanjem ove odluke u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Takva odluka je doneta u granicama zahteva postavljenog u ustavnoj žalbi, s obzirom na to da podnosilac ustavne žalbe nije zahtevao pravično zadovoljenje u vidu naknade nematerijalne štete.

6 . Na osnovu izloženog i odre daba člana 42b stav 1. tačka 1) i člana 45. tačka 9) Zakona o Ustavnom sudu, Ustavni sud je doneo Odluku kao u izreci.





PREDSEDNIK VEĆA

dr Dragiša B. Slijepčević






[Preuzmite dokument]

• Na vrh stranice