PRETRAGA SAJTA: RSS
Predmet: Уж-4973/2010
Datum donošenja odluke: 07.07.2011
Ishod: Odluka o usvajanju
Pravna oblast: Upravno pravo
Član i stav Ustava: Član 52.
Podnosilac: Svetlana Stanišljević
Pojmovni registar:
Napomena: - povreda izbornog prava iz člana 52. Ustava

Ustavni sud u sastavu: predsednik dr Dragiša Slijepčević i sudije dr Olivera Vučić, dr Marija Draškić, Bratislav Đokić, dr Agneš Kartag Odri, Katarina Manojlović Andrić, mr Milan Marković, Milan Stanić, dr Dragan Stojanović, mr Tomislav Stojković, Sabahudin Tahirović i Predrag Ćetković, u postupku po ustavnoj žalbi Svetlane Stanišljević iz Beške, na osnovu člana 167. stav 4. u vezi člana 170. Ustava Republike Srbije, na sednici održanoj 7. jula 2011. godine, doneo je

 

O D L U K U

 

                   1. Usvaja se ustavna žalba Svetlane Stanišljević i utvrđuje da je podnositeljki rešenjem Upravnog suda – Odeljenje u Novom Sadu III-3 Už. 191/10 od 29. oktobra 2010. godine povređeno izborno pravo zajemčeno odredbom člana 52. Ustava.

                 2. Poništava se rešenje Upravnog suda – Odeljenje u Novom Sadu III-3 Už. 191/10 od 29. oktobra 2010. godine i određuje da Upravni sud ponovo odluči o predlogu za izmenu pojedinačnog akta - presude Okružnog suda u Sremskoj Mitrovici U. 164/08 od 24. septembra 2008. godine, na osnovu koje je podnositeljki prestao mandat odbornika u Skupštini opštine Inđija.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

                1. Svetlana Stanišljević iz Beške je 29. novembra 2010. godine Ustavnom sudu izjavila ustavnu žalbu protiv akta-obaveštenja Skupštine opštine Inđija broj 020-33/2010-I-1 od 1. juna 2010. godine, zbog povrede izbornog prava i prava na učešće u upravljanju javnim poslovima zajemčenih članom 52. i 53. Ustava Republike Srbije.

                U ustavnoj žalbi se, pored ostalog, navodi da je zbog propuštanja Skupštine opštine Inđija da utvrdi prestanak mandata podnositeljki na osnovu „blanko ostavke“, podnosilac izborne liste izjavio žalbu ranije nadležnom Okružnom sudu u Sremskoj Mitrovici, koji je presudom U. 164/08 od 26. decembra 2008. godine utvrdio da je podnositeljki prestao odbornički mandat. Podnositeljka ustavne žalbe dalje navodi da je podnela zahtev Skupštini opštine Inđija za vraćanje odborničkog mandata, u skladu sa članom 61. Zakona o Ustavnom sudu, ali da je upućena na sud koji je doneo odluku o prestanku njenog mandata, te je podnela žalbu Višem sudu u Sremskoj Mitrovici. Nakon oglašavanja tog suda stvarno nenadležnim, Upravni sud je doneo rešenje o odbacivanju žalbe, sa obrazloženjem da je rešavanje pitanja vraćanja odborničkih mandata u nadležnosti Ustavnog suda. Ustavnom žalbom se zahteva da Ustavni sud „naredi Skupštini opštine Inđija da utvrdi prestanak mandata odborniku Nikoli Vukeliću ... i dodeli mandat“ podnositeljki ustavne žalbe, kao i da „naredi otklanjanje štete isplatom odborničkih paušala“, za period od oduzimanja do vraćanja mandata podnositeljki ustavne žalbe.

            2. Saglasno odredbi člana 170. Ustava Republike Srbije, ustavna žalba se može izjaviti protiv pojedinačnih akata ili radnji državnih organa ili organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, a kojima se povređuju ili uskraćuju ljudska ili manjinska prava i slobode zajemčene Ustavom, ako su iscrpljena ili nisu predviđena dru­ga pravna sredstva za njihovu zaštitu.  

             U toku postupka pružanja ustavnosudske zaštite, povodom ispitivanja osno­va­no­sti ustavne žalbe u granicama istaknutog zahteva, Ustavni sud utvrđuje da li je u postupku odlučivanja o pravima i obavezama podnosioca ustavne žalbe povređeno ili uskraćeno nje­govo Ustavom zajemčeno pravo ili sloboda.

            3. Ustavni sud je izvršio uvid u dokumentaciju priloženu uz ustavnu žalbu i utvrdio sledeće činjenice i okolnosti od značaja za odlučivanje:

               Podnositeljka ustavne žalbe je 31. maja 2010. godine podnela predsedniku Skupštine opštine Inđija zahtev za vraćanje odborničkog mandata. U zahtevu je navela da je Ustavni sud doneo odluku kojom je utvrdio da su odredbe čl. 43. i 47. Zakona o lokalnim izborima prestale da važe, zbog čega traži da se utvrdi nevažnost odluke kojom joj je prestao odbornički mandat i da se konstatuje da joj je mandat vraćen.

                 Skupština opštine Inđija je 1. juna 2010. godine dostavila podnositeljki ustavne žalbe obaveštenje u kome je navedeno da je podnositeljki prestao mandat odbornika na osnovu presude Okružnog suda u Sremskoj Mitrovici U. 164/08 od 26. decembra 2008. godine, da je taj sud odlučio u sporu pune jurisdikcije o ovoj pravnoj stvari i da je predsednik Skupštine opštine Inđija podneo skupštini samo informaciju o prestanku mandata na osnovu pravnosnažne i izvršne sudske presude. U obaveštenju je, takođe, navedeno da jedino organ koji je meritorno odlučio o prestanku mandata, može da izmeni svoj pojedinačni akt, u skladu sa članom 61. Zakona o Ustavnom sudu, iz čega sledi da Skupština opštine Inđija nije nadležna da menja status odborničkih mandata bez pravnosnažne odluke suda.

               Podnositeljka ustavne žalbe je 7. juna 2010. godine podnela žalbu Višem sudu u Sremskoj Mitrovici, na osnovu člana 49. Zakona o lokalnim izborima, u kojoj je istakla da joj je mandat oduzet primenom „blanko ostavke“ i da je Skupština opštine Inđija propustila da postupi u skladu sa Ustavom i zakonom. Zbog toga je predložila da taj sud, u sporu pune jurisdikcije, donese odluku kojom će utvrditi „prestanak mandata odborniku Skupštine opštine Inđija ...“ i predmetni mandat dodeliti podnositeljki.

             Viši sud u Sremskoj Mitrovici se 8. juna 2010. godine oglasio stvarno nenadležnim i ustupio predmet Upravnom sudu, koji je rešenjem III-3 Už. 191/10 od 29. oktobra 2010. godine odbacio žalbu podnositeljke kao nedozvoljenu. Upravni sud je rešenje o odbacivanju žalbe obrazložio time da je odredbama člana 49. Zakona o lokalnim izborima predviđeno da se žalba nadležnom okružnom sudu može izjaviti protiv odluke skupštine jedinice lokalne samouprave o prestanku mandata odbornika i o potvrđivanju mandata novom odborniku, kao i u slučaju kada skupština propusti da donese navedene odluke. Po oceni tog suda, žalbom se u konkretnom slučaju  zahteva izmena akta-odluke o prestanku mandata - što navedene zakonske odredbe ne dopuštaju, a ni Zakonom o lokalnim izborima, niti bilo kojim drugim zakonom, nije predviđena mogućnost da se žalbom traži izmena sudske presude kojom je utvrđen prestanak mandata odbornika. Upravni sud je istakao da skupština jedinice lokalne samouprave, na zahtev odbornika, obezbeđuje zaštitu prava u slučaju oduzimanja mandata na osnovu «blanko ostavke», a ukoliko je izostao akt skupštine jedinice lokalne samouprave kojim se otklanja učinjena povreda ustavnog prava, zaštita  prava se može ostvariti jedino pred Ustavnim sudom, u skladu sa odredbama člana 61. i 62. Zakona o Ustavnom sudu. Polazeći od navedenog, Upravni sud je našao da je žalba nedozvoljena, te je istu odbacio, na osnovu člana 54. stav 3 u vezi člana 49. Zakona o lokalnim izborima i shodnom primenom člana 26. stav 2. u vezi stava 1. tačka 2. Zakona o upravnim sporovima.

            4. Odredbama Ustava, na čiju se povredu ukazuje u ustavnoj  žalbi, utvrđeno je: da svaki punoletan, poslovno sposoban državljanin Republike Srbije ima pravo da bira i da bude biran i da izborno pravo uživa pravnu zaštitu u skladu sa zakonom (član 52. st.1. i 3.); da građani imaju pravo da učestvuju u upravljanju javnim poslovima i da pod jednakim uslovima stupaju u javne službe i na javne funkcije (član 53.).

             5. Polazeći od sadržine ustavne žalbe, Ustavni sud je ocenio da podnositeljka u suštini ukazuje na povredu izbornog prava, zajemčenog odredbama člana 52. Ustava, učinjenu rešenjem Upravnog suda-Odeljenje u Novom Sadu III-3 Už. 191/10 od 29. oktobra 2010. godine.

            Ispitujući navode ustavne žalbe sa stanovišta označenog Ustavom zajemčenog prava, Ustavni sud je pošao od toga da je, na sednici održanoj  21. aprila 2010. godine, Sud doneo Odluku IUz-52/2008, kojom je, pored ostalog, utvrdio da odredbe člana 47. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“, broj 129/07) nisu u saglasnosti sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorima. Ova odluka Ustavnog suda objavljena je u „Službenom glasniku RS“, broj 34/10 od 21. maja 2010. godine, kada su, saglasno članu 168. stav 3. Ustava, prestale da važe navedene zakonske odredbe kojima je bio uređen institut blanko ostavke. Ustavni sud je u Odluci ocenio da prenošenje ovlašćenja za podnošenje ostavke na podnosioca izborne liste, na osnovu koga on samostalno odlučuje o tome da li će i kada u ime odbornika podneti ostavku, ograničava ostvareno pravo građanina da bude biran zajemčeno odredbama člana 52. Ustava. Nalazeći da pasivno biračko pravo podrazumeva i pravo na zadržavanje i nesmetano uživanje odborničkog mandata u periodu na koji je izabran i garantovanu zaštitu od samovoljnog oduzimanja, odnosno prestanka mandata stečenog na izborima, Ustavni sud je utvrdio da odredbe člana 47. Zakona o lokalnim izborima nisu u saglasnosti sa odredbom člana 52. Ustava.

            Ustavni sud je konstatovao da je podnositeljki ustavne žalbe mandat odbornika u Skupštini opštine Inđija prestao zbog podnete blanko ostavke, a da je prestanak mandata utvrđen presudom Okružnog suda u Sremskoj Mitrovici U. 164/08 od 26. decembra 2008. godine. Ustavni sud je, takođe, konstatovao da je podnositeljka ustavne žalbe najpre podnela zahtev Skupštini opštine Inđija da „utvrdi nevažnost pojedinačne odluke“ o prestanku mandata i da „konstatuje da joj je odbornički mandat vraćen“, a potom je izjavila žalbu Višem sudu u Sremskoj Mitrovici, kojom je zahtevala da taj sud donese odluku o prestanku mandata odborniku kome je dodeljen nakon podnete blanko ostavke i da taj mandat dodeli podnositeljki ustavne žalbe.

            Polazeći od navedenog, Ustavni sud nalazi da je Upravni sud – Odeljenje u Novom Sadu, kome je Viši sud u Sremskoj Mitrovici ustupio predmet po žalbi podnositeljke, bio dužan da izjavljenu žalbu smatra zahtevom za izmenu pojedinačnog akta, u smislu člana 61. Zakona o Ustavnom sudu. Saglasno ovoj odredbi Zakona, svako kome je povređeno pravo konačnim ili pravnosnažnim pojedinačnim aktom, donetim na osnovu zakona ili drugog opšteg akta, za koji je odlukom Ustavnog suda utvrđeno da nije u saglasnosti s Ustavom, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, potvrđenim međunarodnim ugovorima ili zakonom, ima pravo da traži od nadležnog organa izmenu tog pojedinačnog akta. Polazeći od sadržine žalbe o čijoj dozvoljenosti je odlučivao Upravni sud, Ustavni sud nalazi da je podnositeljka u suštini zahtevala izmenu pojedinačnog akta – presude Okružnog suda u Sremskoj Mitrovici U. 164/08 od 24. septembra 2008. godine, na osnovu koje joj je prestao mandat odbornika u Skupštini opštine Inđija.

            Ustavni sud je utvrdio da je odredbama člana 49. st. 1. do 3. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“, br. 129/07 i 34/10) predviđeno da je protiv odluka skupštine jedinice lokalne samouprave o prestanku mandata odbornika, kao i o potvrđivanju mandata novom odborniku, dopuštena žalba nadležnom okružnom sudu. Takođe, žalba je dopuštena i u slučaju kada skupština propusti da donese odluke iz stava 1. ovog člana, a u slučaju osnovanosti žalbe sud donosi odluku kojom utvrđuje prestanak mandata odbornika, odnosno potvrđuje mandat novom odborniku. Saglasno odredbi člana 54. stav 3. Zakona, u postupku  zaštite izbornog prava sud shodno primenjuje odredbe zakona kojim se uređuje postupak u upravnim sporovima. Iz navedenih odredaba Zakona proizlazi da je za donošenje odluke kojom se utvrđuje prestanak mandata odbornika, odnosno potvrđuje mandat novom odborniku, nadležan sud koji odlučuje u upravnim sporovima. Prema novoj organizaciji i nadležnosti sudova u Republici Srbiji, određenoj Zakonom o uređenju sudova („Službeni glasnik RS“, br. 116/08, 104/09 i 101/10), Upravni sud je nadležan da sudi u upravnim sporovima (član 29.). Imajući u vidu da je, u konkretnom slučaju, presudu o prestanku mandata odbornika, saglasno tada važećim propisima, doneo Okružni sud u Sremskoj Mitrovici, Ustavni sud ocenjuje neprihvatljivim obrazloženje Upravnog suda da je skupština jedinice lokalne samouprave nadležna za izmenu pojedinačnog akta kojim je utvrđen prestanak mandata, a da se u slučaju izostanka tog akta, zaštita prava obezbeđuje pred Ustavnim sudom. Naime, u situaciji kada je o prestanku mandata odbornika odlučeno sudskom presudom – zbog propuštanja skupštine jedinice lokalne samouprave da o tome odluči, tada je sud koji je doneo presudu o prestanku mandata nadležni organ od koga se, saglasno članu 61. Zakona o Ustavnom sudu, može tražiti izmena pojedinačnog akta za koji je odlukom Ustavnog suda utvrđeno da nije u saglasnosti s Ustavom.

              Polazeći od svega izloženog,  Ustavni sud ocenjuje da je Upravni sud bio dužan da izmeni presudu Okružnog suda u Sremskoj Mitrovici U. 164/08 od 24. septembra 2008. godine, kojom je podnositeljki ustavne žalbe prestao mandat odbornika. Ustavni sud je konstatovao da je osporeni akt o odbacivanju žalbe procesnog karaktera i  da se njime ne odlučuje u meritumu o pravu ili obavezi stranke, već samo odopuštenosti pravnog sredstva. Međutim, imajući u vidu da je odbacivanjem žalbe u konkretnom slučaju, nadležni organ u suštini odbio da odlučuje o zahtevu za izmenu pojedinačnog akta, Ustavni sud je utvrdio da je osporenim rešenjem Upravnog suda – Odeljenje u Novom Sadu Už. III-3 191/10 od 29. oktobra 2010. godine podnositeljki ustavne žalbe povređeno izborno pravo zajemčeno članom 52. Ustava. Stoga je Ustavni sud u tački 1. izreke ustavnu žalbu usvojio, saglasno odredbi člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu. Ustavni sud je ocenio da su u ovom slučaju posledice učinjene povrede prava podnositeljke ustavne žalbe takve prirode da se mogu otkloniti samo poništajem osporene presude, kako bi nadležni sud u ponovnom postupku doneo odluku o izmeni pojedinačnog akta - presude Okružnog suda u Sremskoj Mitrovici U. 164/08 od 24. septembra 2008. godine, na osnovu koje je podnositeljki prestao mandat odbornika u Skupštini opštine Inđija. S obzirom na navedeno, saglasno odredbi člana 89. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu, odlučeno je kao u tački 2. izreke.

            6. Na osnovu izloženog i odredbe člana 45. tačka 9) Zakona o Ustavnom sudu, Ustavni sud je doneo Odluku kao u izreci.

 

 

 

                                                                                PREDSEDNIK

                                                                                USTAVNOG SUDA

                                                                                 dr Dragiša Slijepčević

 

 

 

 

 


• Na vrh stranice