PRETRAGA SAJTA: RSS
Predmet: Уж-1518/2008
Datum donošenja odluke: 08.10.2009
Ishod: Odluka o odbijanju
Pravna oblast: Upravno pravo
Član i stav Ustava: Član 55.
Podnosilac: Zoran Milošević, Miroslav Paunović
Pojmovni registar:
Napomena: - nije povređena sloboda udruživanja iz člana 55. Ustava

Ustavni sud u sastavu: predsednik dr Bosa Nenadić i sudije dr Olivera Vučić, dr Marija Draškić, Vesna Ilić Prelić, dr Agneš Kartag Odri, Katarina Manojlović Andrić, dr Dragiša Slijepčević, dr Dragan Stojanović i Predrag Ćetković, u postupku po ustavnoj žalbi Zorana Miloševića i Miroslava Paunovića, obojice iz Beograda, na osnovu člana 167. stav 4. u vezi člana 170. Ustava Republike Srbije, na sednici održanoj 8. oktobra 2009. godine, doneo je

O D L U K U

            Odbija se kao neosnovana ustavna žalba Zorana Miloševića i Miroslava Paunovića izjavljena protiv rešenja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Policijska uprava za grad Beograd, Uprava za upravne poslove broj 06/212-1-166/07 od 19. septembra 2007. godine, rešenja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Direkcija policije, Uprava za upravne poslove broj 03/10-212-28/07 od 9. novembra 2007. godine i presude Vrhovnog suda Srbije U. 9768/07 od 4. septembra 2008. godine.

O b r a z l o ž e nj e

            1. Zoran Milošević i Miroslav Paunović, obojica iz Beograda, podneli su 22. decembra 2008. godine Ustavnom sudu dopuštenu i blagovremenu ustavnu žalbu protiv rešenja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Policijska uprava za grad Beograd, Uprava za upravne poslove broj 06/212-1-166/07 od 19. septembra 2007. godine, rešenja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Direkcija policije, Uprava za upravne poslove broj 03/10-212-28/07 od 9. novembra 2007. godine i presude Vrhovnog suda Srbije U. 9768/07 od 4. septembra 2008. godine, zbog povrede prava na slobodu udruživanja iz člana 55. Ustava Republike Srbije.
            Podnosioci ustavne žalbe navode da je u registar društvenih organizacija i udruženja građana, koji se vodi kod Ministarstva unutrašnjih poslova, upisana promena lica ovlašćenog za zastupanje, protivno odredbama Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana. Navode da je kao lice ovlašćeno za zastupanje u registar upisan predsednik AMSS, iako je Statutom izričito propisano da sekretar zastupa AMSS u odnosima sa trećim licima, dok predsednik samo predstavlja AMSS. Podnosioci ustavne žalbe smatraju da im je na ovaj način povređeno pravo na slobodu udruživanja. Takođe su istakli da je povreda navedenog prava učinjena i time što je sednica vanredne skupštine AMSS sazvana protivno opštem aktu te organizacije.
             2. Saglasno odredbama člana 170. Ustava Republike Srbije, ustavna žalba se može izjaviti protiv pojedinačnih akata ili radnji državnih organa ili organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, a kojima se povređuju ili uskraćuju ljudska ili manjinska prava i slobode zajemčene Ustavom, ako su iscrpljena ili nisu predviđena druga pravna sredstva za njihovu zaštitu. Postupak po ustavnoj žalbi se, u smislu člana 175. stav 3. Ustava, uređuje zakonom.
            U toku postupka pružanja ustavnosudske zaštite, povodom ispitivanja osnovanosti ustavne žalbe u granicama zahteva istaknutog u njoj, Ustavni sud utvrđuje da li je u postupku odlučivanja o pravima i obavezama podnosioca ustavne žalbe povređeno ili uskraćeno njegovo Ustavom zajemčeno pravo ili sloboda.
             3. Ustavni sud je u sprovedenom postupku izvršio uvid u osporene pojedinačne akte i dokumentaciju priloženu uz ustavnu žalbu i utvrdio sledeće činjenice i okolnosti od značaja za rešavanje ove ustavnosudske stvari:
            Osporenim rešenjem Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Policijska uprava za grad Beograd, Uprava za upravne poslove broj 06/212-1-166/07 od 19. septembra 2007. godine, Auto moto savezu Srbije iz Beograda odobren je upis u registar društvenih organizacija Milivoja Ćuka, kao ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje, a koji je izabran za predsednika te organizacije na skupštini koja je održana 17. maja 2007. godine u Beogradu.
            Podnosioci ustavne žalbe su protiv navedenog rešenja izjavili žalbu zbog povrede odredaba upravnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenih odlučnih činjenica i pogrešne primene pravnih propisa.   
            Rešavajući po žalbi, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Direkcija policije, Uprava za upravne poslove, kao drugostepeni organ, donelo je osporeno rešenje broj 03/10-212-28/07 od 9. novembra 2007. godine, kojim je žalba odbijena kao neosnovana. U obrazloženju rešenja je navedeno da je sednica skupštine sazvana u skladu sa odredbama Statuta i Poslovnika o radu skupštine i da su odluke donete na ovoj sednici validne.
            Protiv drugostepenog rešenja podnosioci ustavne žalbe su podneli tužbu Vrhovnom sudu Srbije 29. novembra 2007. godine. Vrhovni sud Srbije je na sednici održanoj 4. septembra 2008. godine doneo osporenu presudu U. 9768/07 kojom je tužba odbijena, kao neosnovana, primenom odredbe člana 41. stav 2. Zakona o upravnim sporovima. U obrazloženju presude Vrhovni sud Srbije je naveo da je, postupajući po podnetoj tužbi, a nakon razmatranja spisa predmeta, ocene navoda tužbe i odgovora na tužbu, kao i ocene zakonitosti osporenog rešenja, našao da tužba nije osnovana. Ovo iz razloga što je zaključio da je tuženi organ na pravilno utvrđeno činjenično stanje, pravilno primenio matrijalno pravo, u postupku u kome nije bilo povrede pravila upravnog postupka i za svoju odluku dao razloge koje je kao dovoljne i na zakonu zasnovane prihvatio i sud.
           4. Odredbama člana 55. Ustava na čiju povredu se ukazuje u ustavnoj žalbi utvrđeno je: da se jemči sloboda političkog, sindikalnog i svakog drugog udruživanja i pravo da se ostane izvan svakog udruženja (stav 1.); da se udruženja osnivaju bez prethodnog odobrenja, uz upis u registar koji vodi državni organ, u skladu sa zakonom (stav 2.).
           5. Ocenjujući razloge i navode iznete u ustavnoj žalbi sa stanovišta navedenih odredaba Ustava, Ustavni sud je utvrdio da osporenim pojedinačnim aktima nije moglo biti povređeno pravo podnosilaca ustavne žalbe na slobodu udruživanja, zajemčeno odredbama člana 55. Ustava. Sloboda udruživanja, u smislu navedenih ustavnih odredbi, ima dva aspekta. Prvi, pozitivni, jeste pravo svakog lica da se udružuje, ili da pripada udruženju i drugi, negativni, koji se ogleda u pravu svakog lica da se ne udružuje. U konkretnom slučaju, podnosiocima ustavne žalbe nije bilo onemogućeno bilo kakvo udruživanje, niti je pitanje njihovog prava na udruživanje bilo predmet raspravljanja tokom postupaka koji su prethodili podnošenju ustavne žalbe. Naime, u predmetnom upravnom postupku, kao i u postupku po tužbi u upravnom sporu, odlučivano je o tome da li je vanredna sednica skupštine Auto moto saveza Srbije bila sazvana u skladu sa opštim aktima ove organizacije i da li je upis lica ovlašćenog za zastupanje u registar društvenih organizacija izvršen u skladu sa zakonom. Pored toga, podnosioci ustavne žalbe nisu naveli razloge koji bi ukazivali na to da je način sazivanja vanredne sednice skupštine Auto moto saveza Srbije doveo do povrede ustavnog prava podnosilaca ustavne žalbe.
           6. Polazeći od  izloženog, Ustavni sud je utvrdio da ustavna žalba nije osnovana, te je, saglasno odredbi člana 89. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu, ustavnu žalbu odbio kao neosnovanu.
            Na osnovu odredbe člana 45. tačka 9) Zakona o Ustavnom sudu, Sud je doneo Odluku kao u izreci.

 

 

PREDSEDNIK
USTAVNOG SUDA

dr Bosa Nenadić


• Na vrh stranice